knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

Rozporz康zenie Ministra 字odowiska1) z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie rocznych plan闚 這wieckich i wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych.

(Dz. U. z dnia 23 listopada 2002 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1995 r. - Prawo 這wieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarz康za si, co nast瘼uje:

1.
1.Rozporz康zenie okre郵a szczeg馧owe zasady:
1)sporz康zania rocznych plan闚 這wieckich;
2)zatwierdzania rocznych plan闚 這wieckich;
3)sporz康zania wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych.
2.Ilekro w rozporz康zeniu jest mowa o "zwierzynie p這wej", "zwierzynie grubej" oraz "drapie積ikach", nale篡 przez to rozumie odpowiednio zwierzyn p這w, zwierzyn grub oraz drapie積iki, o kt鏎ych mowa w 3 pkt 13, 13a i 14 rozporz康zenia Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczeg馧owych zasad i warunk闚 wykonywania polowania oraz obowi您ku znakowania (Dz. U. Nr 35, poz. 215, z 1999 r. Nr 3, poz. 19 oraz z 2002 r. Nr 13, poz. 127).

2.
Roczny plan 這wiecki, zwany dalej "planem rocznym", sporz康za si na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku nast瘼nego, zwany dalej "rokiem gospodarczym".

3.
1.W planie rocznym zamieszcza si:
1)dane og鏊ne:
a)numer obwodu 這wieckiego, jego powierzchni wyra穎n w hektarach oraz procentowy udzia grunt闚 le郾ych,
b)nazw wojew鏚ztwa i powiatu, nazw i adres siedziby nadle郾ictwa i regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, w kt鏎ej jest po這穎ny obw鏚 這wiecki, oraz nazw i adres dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego,
c)dat sporz康zenia planu rocznego oraz roku gospodarczego, na jaki zosta on sporz康zony,
d)imi, nazwisko oraz podpis osoby sporz康zaj帷ej plan;
2)dane dotycz帷e zagospodarowania obwodu 這wieckiego oraz szk鏚 這wieckich:
a)liczb os鏏 zatrudnionych w celu wykonywania zada z zakresu gospodarki 這wieckiej,
b)liczb urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej, z podzia貫m na ich rodzaje,
c)liczb i d逝go嗆 pas闚 zaporowych,
d)powierzchni obszar闚 obsianych lub obsadzonych ro郵inami stanowi帷ymi 瞠r dla zwierzyny na pniu (poletek 這wieckich) oraz zagospodarowanych 陰k 鈔鏚le郾ych i przyle郾ych,
e)ilo嗆 i rodzaj karmy oraz ilo嗆 soli podawanej zwierzynie,
f)powierzchni zredukowan upraw rolnych uszkodzonych przez zwierz皻a 這wne, o kt鏎ej mowa w 4 ust. 5 rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu post瘼owania przy szacowaniu szk鏚 oraz wyp豉t odszkodowa za szkody w uprawach i p這dach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081);
3)informacj o przychodach ze sprzeda篡 tusz zwierzyny p這wej w obwodzie 這wieckim;
4)dane dotycz帷e zwierz徠 這wnych w obwodzie 這wieckim, okre郵one osobno dla ka盥ego z gatunk闚 tych zwierz徠:
a)liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych zwierz徠 這wnych, wed逝g stanu na dzie 15 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany plan roczny, z wy陰czeniem 這wnych ptak闚 migruj帷ych,
b)planowan liczebno嗆 zwierzyny grubej w dniu poprzedzaj帷ym dzie rozpocz璚ia okresu polowa na t zwierzyn, z uwzgl璠nieniem podzia逝 na gatunki zwierzyny,
c)liczb zwierz徠 這wnych pozyskanych w drodze odstrza堯w i od這w闚 w roku poprzedzaj帷ym rok sporz康zenia planu rocznego,
d)liczb ubytk闚 w zwierz皻ach 這wnych, powsta造ch w roku poprzedzaj帷ym rok sporz康zenia planu rocznego z innych przyczyn ni wymienione w lit. c,
e)liczb zasiedlonych zwierz徠 這wnych, wed逝g stanu na dzie 15 marca roku, w kt鏎ym jest sporz康zany plan roczny,
f)liczb zwierz徠 這wnych zaplanowanych do pozyskania w bie膨cym roku gospodarczym.
2.Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podaje si odpowiednio w oddzielnych pozycjach, w kt鏎ych uwzgl璠nia si stan:
1)wynikaj帷y z poprzedniego planu rocznego;
2)wynikaj帷y z realizacji poprzedniego planu rocznego;
3)planowany do osi庵ni璚ia w bie膨cym roku gospodarczym.

4.
1.Plan roczny jest przedk豉dany do zatwierdzenia nie p騧niej ni do dnia 21 marca danego roku wraz z opini w鎩ta, burmistrza lub prezydenta miasta, je瞠li jest ona wymagana.
2.Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia planu rocznego nast瘼uje w terminie 7 dni od dnia przed這瞠nia go do zatwierdzenia.
3.Odmowa zatwierdzenia planu rocznego w ca這軼i lub w cz窷ci mo瞠 nast徙i, je瞠li:
1)plan roczny nie spe軟ia wymog闚 okre郵onych przepisami prawa;
2)dane zawarte w planie rocznym s niezgodne z wieloletnim 這wieckim planem hodowlaym.
4.W przypadku odmowy zatwierdzenia cz窷ci planu rocznego plan ten podlega realizacji w cz窷ci zatwierdzonej.
5.Je瞠li wydzier瘸wiony obw鏚 這wiecki jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednego nadle郾ictwa, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza nadle郾iczy w豉軼iwy terytorialnie dla obszaru, na kt鏎ym po這穎na jest najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.
6.Je瞠li niewydzier瘸wiony obw鏚 這wiecki jest po這穎ny w granicach wi璚ej ni jednej regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe, plan roczny dla tego obwodu zatwierdza dyrektor regionalnej dyrekcji Pa雟twowego Gospodarstwa Le郾ego Lasy Pa雟twowe w豉軼iwy terytorialnie dla obszaru, na kt鏎ym po這穎na jest najwi瘯sza cz窷 tego obwodu.

5.
1.Dopuszcza si zmian planu rocznego w razie:
1)kl瘰ki 篡wio這wej;
2)pomoru zwierzyny w obwodzie 這wieckim;
3)zmiany granic obwodu 這wieckiego;
4)zmiany dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego.
2.Do zmiany planu rocznego stosuje si odpowiednio przepisy 4 ust. 2-6.

6.
1.Wieloletni 這wiecki plan hodowlany, zwany dalej "planem wieloletnim", sporz康za si na okres dziesi璚iu kolejnych lat gospodarczych.
2.Dopuszcza si zmian planu wieloletniego w razie:
1)kl瘰ki 篡wio這wej;
2)pomoru zwierzyny w rejonie hodowlanym;
3)zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu 這wieckiego wchodz帷ego w sk豉d tego rejonu;
4)zmiany dzier瘸wcy lub zarz康cy obwodu 這wieckiego wchodz帷ego w sk豉d rejonu hodowlanego.

7.
Plan wieloletni sk豉da si z cz窷ci:
1)og鏊nej;
2)szczeg馧owej.

8.
1.W cz窷ci og鏊nej planu wieloletniego zamieszcza si:
1)dane og鏊ne:
a)dat sporz康zenia planu wieloletniego,
b)imi, nazwisko i podpis osoby sporz康zaj帷ej plan wieloletni,
c)imi, nazwisko i podpis przedstawiciela Polskiego Zwi您ku υwieckiego,
d)podpis wojewody wraz z odciskiem piecz璚i urz璠owej;
2)dane dotycz帷e rejonu hodowlanego:
a)nazw wojew鏚ztwa, nazwy nadle郾ictw oraz numery obwod闚 這wieckich,
b)powierzchni wyra穎n w hektarach oraz procentowy udzia grunt闚 le郾ych,
c)nazwy wyst瘼uj帷ych gatunk闚 zwierz徠 這wnych,
d)鈔edni wag tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat przed dniem sporz康zenia planu wieloletniego, z uwzgl璠nieniem podzia逝 na gatunek i p貫,
e)鈔edni wag trofe闚 samc闚 pozyskanej zwierzyny p這wej w okresie 3 lat przed dniem sporz康zenia planu wieloletniego, z uwzgl璠nieniem podzia逝 na gatunek,
f)opis struktury wiekowej i p販iowej wyst瘼uj帷ej zwierzyny grubej,
g)opis struktury wiekowej wyst瘼uj帷ej zwierzyny grubej, z wy陰czeniem samic zwierzyny p這wej,
h)planowan powierzchni upraw rolnych, w kt鏎ych zostan wyrz康zone szkody przez zwierz皻a 這wne, wyliczon w oparciu o powierzchni tych upraw w okresie 3 lat przed dniem sporz康zenia planu wieloletniego,
i)nazwy gatunk闚 i liczebno嗆 drapie積ik闚 maj帷ych istotny wp造w na stan populacji zwierz徠 這wnych.
2.Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-e i lit. g-i, podaje si oddzielnie dla ka盥ego z obwod闚 這wieckich tworz帷ych rejon hodowlany.

9.
1.W cz窷ci szczeg馧owej planu wieloletniego zamieszcza si nast瘼uj帷e dane dotycz帷e rejonu hodowlanego:
1)kategori obwod闚 這wieckich;
2)liczebno嗆 wyst瘼uj帷ych zwierz徠 這wnych z podzia貫m na poszczeg鏊ne gatunki, wed逝g stanu na dzie sporz康zenia planu wieloletniego;
3)opis struktury wiekowej i p販iowej wyst瘼uj帷ej zwierzyny grubej;
4)opis rozmiaru k逝sownictwa;
5)stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:
a)miejsce po這瞠nia i liczb urz康ze zwi您anych z prowadzeniem gospodarki 這wieckiej,
b)powierzchni nasadze wzbogacaj帷ych naturaln baz 瞠row zwierzyny, w szczeg鏊no軼i poletek 這wieckich,
c)powierzchni 陰k 鈔鏚le郾ych, sta造ch i okresowych os這n dla zwierzyny, korytarzy ekologicznych, u篡tk闚 ekologicznych, a tak瞠 powierzchni w鏚 powierzchniowych istotnych z punktu widzenia gospodarki 這wieckiej oraz ich charakterystyk;
6)program zada w zakresie zagospodarowania obwodu 這wieckiego;
7)planowan docelow liczebno嗆 populacji zwierz徠 這wnych w rejonie hodowlanym oraz informacj o metodzie jej inwentaryzacji.
2.Dane, o kt鏎ych mowa w ust. 1, podaje si oddzielnie dla ka盥ego z obwod闚 這wieckich tworz帷ych rejon hodowlany.

10.
Plany roczne oraz plany wieloletnie obowi您uj帷e w dniu wej軼ia w 篡cie niniejszego rozporz康zenia zachowuj moc przez okres, na jaki zosta造 ustalone.

11.
Traci moc rozporz康zenie Ministra Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie szczeg馧owych zasad sporz康zania i zatwierdzania wieloletnich 這wieckich plan闚 hodowlanych i rocznych plan闚 這wieckich (Dz. U. Nr 53, poz. 344).

12.
Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.


1)Minister 字odowiska kieruje dzia貫m administracji rz康owej - 鈔odowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczeg馧owego zakresu dzia豉nia Ministra 字odowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).
 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2020 knieja.pl.