knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

Ustawa z dnia 28 wrze郾ia 1991 r. O LASACH

(Dz. U. Nr 101 poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 54, poz. 254, z 1994 r, Nr 1 poz. 3, Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1079 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

Tekst ujednolicony wg stanu na dzie 1 stycznia 1999 r.

Rozdzia 1
Przepisy og鏊ne


Art. 1.
Ustawa okre郵a zasady zachowania ochrony i powi瘯szania zasob闚 le郾ych oraz zasady gospodarki le郾ej w powi您aniu z innymi elementami 鈔odowiska i z gospodark narodow.

Art. 2.
Przepisy ustawy stosuje si do las闚, bez wzgl璠u na form ich w豉sno軼i.

Art. 3.
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty ro郵inno軼i le郾 (uprawami le郾ymi) - drzewami i krzewami oraz runem le郾ym - lub przej軼iowo jej pozbawiony:

a)przeznaczony do produkcji le郾ej lub
b)stanowi帷y rezerwat przyrody lub wchodz帷y w sk豉d parku narodowego albo
c)wpisany do rejestru zabytk闚,

2) zwi您any z gospodark le郾, zaj皻y pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki le郾ej budynki i budowle, urz康zenia melioracji wodnych, linie podzia逝 przestrzennego lasu, drogi le郾e, tereny pod liniami energetycznymi, szk馧ki le郾e, miejsca sk豉dowania drewna, a tak瞠 wykorzystywany na parkingi le郾e i urz康zenia turystyczne.

Art. 4.
1. Lasami stanowi帷ymi w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa zarz康za Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe, zwane dalej " Lasami Pa雟twowymi".

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do las闚:

1) b璠帷ych w zarz康zie park闚 narodowych,
2) wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa,
3) b璠帷ych w u篡tkowaniu wieczystym na mocy odr瑿nych przepis闚.

3. W ramach sprawowanego zarz康u Lasy Pa雟twowe prowadz gospodark le郾, gospodaruj gruntami i innymi nieruchomo軼iami oraz ruchomo軼iami zwi您anymi z gospodark彬e郾, a tak瞠 prowadz ewidencj maj徠ku Skarbu Pa雟twa i ustalaj jego warto嗆.

4. Nadz鏎 nad Lasami Pa雟twowymi sprawuje minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa.

Art. 5.
1. Nadz鏎 nad gospodark le郾 w lasach stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa sprawuje minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa, a w lasach niestanowi帷ych takiej w豉sno軼i - wojewoda albo starosta.

2. Wojewoda mo瞠 powierzy, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o kt鏎ym mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.

3. Starosta mo瞠 powierzy, w drodze porozumienia, prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o kt鏎ym mowa w ust. 1, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadle郾iczemu Las闚 Pa雟twowych, zwanemu dalej ?nadle郾iczym?.

4. Dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych i nadle郾iczy prowadz powierzone przez wojewod lub starost sprawy, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, po zapewnieniu przez powierzaj帷ego 鈔odk闚 finansowych na te cele.

Art. 6.
1. U篡te w ustawie okre郵enia oznaczaj:
1) gospodarka le郾a - dzia豉lno嗆 le郾 w zakresie urz康zania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powi瘯szania zasob闚 i upraw le郾ych, gospodarowania zwierzyn, pozyskiwania - z wyj徠kiem skupu - drewna, 篡wicy, choinek, karpiny, igliwia, zwierzyny oraz p這d闚 runa le郾ego, a tak瞠 sprzeda tych produkt闚 oraz realizacj poza produkcyjnych funkcji lasu,
1a) trwale zr闚nowa穎na gospodarka le郾a - dzia豉lno嗆 zmierzaj帷a do ukszta速owania struktury las闚 i ich wykorzystania w spos鏏 i tempie zapewniaj帷ym trwa貫 zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjno軼i oraz potencja逝 regeneracyjnego, 篡wno軼i i zdolno軼i do wype軟iania, teraz i w przysz這軼i, wszystkich wa積ych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystem闚,
2) klasa bonitacji drzewostanu - wska幡ik mo磧iwo軼i produkcyjnej siedliska le郾ego i drzewostanu,
3) w豉軼iciel lasu - osob fizyczn lub prawn b璠帷 w豉軼icielem albo u篡tkownikiem wieczystym lasu oraz osob fizyczn, osob prawn lub jednostk organizacyjn nie posiadaj帷 osobowo軼i prawnej b璠帷 posiadaczem samoistnym, u篡tkownikiem, zarz康c lub dzier瘸wc lasu,
4) zagro瞠nie trwa這軼i - stan lasu wywo豉ny czynnikami zewn皻rznymi lub nieprawid這w gospodark le郾, wymagaj帷 zabieg闚 zwalczaj帷ych i ochronnych albo jego przebudowy,
5) skre郵ony,
6) plan urz康zenia lasu - podstawowy dokument gospodarki le郾ej opracowywany dla okre郵onego obiektu, zawieraj帷y opis i ocen stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki le郾ej,
7) uproszczony plan urz康zenia lasu - plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowi帷ego zwarty kompleks le郾y, zawieraj帷y skr鏂ony opis lasu i grunt闚 przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotycz帷e gospodarki le郾ej,
8) drogi le郾e - drogi po這穎ne w lasach nie b璠帷e drogami publicznymi w rozumieniu przepis闚 o drogach publicznych,
9) etat ci耩 - ilo嗆 drewna do pozyskania okre郵on w planie urz康zenia lasu lub uproszczonym planie urz康zenia lasu, wynikaj帷 z potrzeb odnowienia, piel璕nowania i ochrony lasu oraz zasady trwa這軼i i ci庵這軼i u篡tkowania,
10) rozmiar pozyskania drewna - wielko嗆 (mi捫szo嗆) drewna do pozyskania wynikaj帷 z plan闚 gospodarczo-finansowych,
11) program ochrony przyrody - cz窷 planu urz康zenia lasu zawieraj帷 kompleksowy opis stanu przyrody, zadania z zakresu jej ochrony i metody ich realizacji, obejmuj帷 zasi璕 terytorialny nadle郾ictwa.
2.Przepisu ust. 1 pkt. 3 nie stosuje si do rozdzia逝 9.

Rozdzia 2
Gospodarka le郾a


Art. 7.
1. Trwale zr闚nowa穎n gospodark le郾 prowadzi si wed逝g planu urz康zenia lasu lub uproszczonego planu urz康zenia lasu, z uwzgl璠nieniem w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷ych cel闚:
1) zachowania las闚 i korzystnego ich wp造wu na klimat, powietrze, wod, gleb, warunki 篡cia i zdrowia cz這wieka oraz na r闚nowag przyrodnicz,
2) ochrony las闚, zw豉szcza las闚 i ekosystem闚 le郾ych stanowi帷ych naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub las闚 szczeg鏊nie cennych ze wzgl璠u na:
a. zachowanie r騜norodno軼i przyrodniczej,
b. zachowanie le郾ych zasob闚 genetycznych,
c. walory krajobrazowe,
d. potrzeby nauki,
3) ochrony gleb i teren闚 szczeg鏊nie nara穎nych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu spo貫cznym,
4) ochrony w鏚 powierzchniowych i g喚binowych, retencji zlewni, w szczeg鏊no軼i na obszarach wododzia堯w i na obszarach zasilania zbiornik闚 w鏚 podziemnych,
5) produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowc闚 i produkt闚 ubocznego u篡tkowania lasu.
2. Gospodarka le郾a w lasach stanowi帷ych rezerwaty przyrody oraz wchodz帷ych w sk豉d park闚 narodowych uwzgl璠nia zasady okre郵one w przepisach o ochronie przyrody.
3. Gospodarka le郾a w lasach wpisanych do rejestru zabytk闚 prowadzona jest w uzgodnieniu z wojew鏚zkim konserwatorem zabytk闚, z uwzgl璠nieniem przepis闚 o ochronie d鏏r kultury i muzeach

Art. 8.
Gospodark le郾 prowadzi si wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
1. powszechnej ochrony las闚,
2. trwa這軼i utrzymania las闚,
3. ci庵這軼i i zr闚nowa穎nego wykorzystania wszystkich funkcji las闚,
4. powi瘯szania zasob闚 le郾ych.

Art. 9.
1. W celu zapewnienia powszechnej ochrony las闚 w豉軼iciele las闚 s obowi您ani do kszta速owania r闚nowagi w ekosystemach le郾ych, podnoszenia naturalnej odporno軼i drzewostan闚, a w szczeg鏊no軼i do: wykonywania zabieg闚 profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj帷ych powstawaniu i rozprzestrzenianiu si po瘸r闚, zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiaj帷ych i rozprzestrzeniaj帷ych si organizm闚 szkodliwych, ochrony gleby i w鏚 le郾ych.
2. W przypadku niewykonywania obowi您k闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w lasach nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarby Pa雟twa zadania w豉軼icieli las闚 okre郵a, w drodze decyzji, starosta.
3. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewn皻rznych i administracji okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady zabezpieczenia przeciwpo瘸rowego las闚.

Art. 10.
1. W razie wyst徙ienia organizm闚 szkodliwych w stopniu zagra瘸j帷ym trwa這軼i las闚:
1) nadle郾iczy, z zastrze瞠niem pkt. 2, wykonuje zabiegi zwalczaj帷e i ochronne,
2) starosta, z urz璠u lub na wniosek nadle郾iczego, zarz康za wykonanie zabieg闚 zwalczaj帷ych i ochronnych w lasach zagro穎nych, nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, na koszt w豉軼iwych nadle郾ictw.
2. W razie konieczno軼i wykonania zabieg闚 zwalczaj帷ych i ochronnych na obszarze dw鏂h lub wi璚ej powiat闚, wykonanie zabieg闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt. 2, zarz康za wojewoda.
3. W razie konieczno軼i wykonania zabieg闚 zwalczaj帷ych i ochronnych na obszarze dw鏂h lub wi璚ej nadle郾ictw - wykonanie zabieg闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt. 1, zarz康za dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.

Art. 11.
Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za powstanie szkody w lasach jest obowi您ana do jej naprawienia wed逝g zasad okre郵onych w kodeksie cywilnym.

Art. 12.
1. W przypadku braku mo磧iwo軼i ustalenia sprawcy szkody w lasach, powsta貫j w wyniku oddzia造wania gaz闚 i py堯w przemys這wych, oraz w przypadku po瘸r闚 lub innych kl瘰k 篡wio這wych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagra瘸j帷ych trwa這軼i lasu, koszty zagospodarowania i ochrony zwi您ane z odnowieniem lub przebudow drzewostanu finansowane s z bud瞠tu pa雟twa
2. Decyzje w sprawie przyznawania 鈔odk闚 na pokrycie koszt闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, wydaj:
1) minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa, na wniosek dyrektora generalnego Las闚 Pa雟twowych, zwanego dalej "dyrektorem generalnym" - w odniesieniu do las闚 pozostaj帷ych w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, b璠帷ych w u篡tkowaniu wieczystym oraz las闚 przekazanych w u篡tkowanie na mocy art. 40,
2) starosta, na wniosek w豉軼iciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadle郾iczego - w odniesieniu do pozosta造ch las闚, wykonuj帷y zadania z zakresu administracji rz康owej.

Art. 13.
1. W豉軼iciele las闚 s obowi您ani do trwa貫go utrzymywania las闚 i zapewnienia ci庵這軼i ich u篡tkowania, a w szczeg鏊no軼i do:
1. zachowania w lasach ro郵inno軼i le郾ej (upraw le郾ych) oraz naturalnych bagien i torfowisk,
2. ponownego wprowadzania ro郵inno軼i le郾ej (upraw le郾ych) w lasach w okresie do 2 lat od usuni璚ia drzewostanu, a w razie szk鏚 wywo豉nych przez po瘸ry i inne kl瘰ki 篡wio這we - w okresie do 5 lat,
3. piel璕nowania i ochrony lasu, w tym r闚nie ochrony przeciwpo瘸rowej,
4. przebudowy drzewostanu, kt鏎y nie zapewnia osi庵ni璚ia cel闚 gospodarki le郾ej, zawartych w planie urz康zenia lasu, uproszczonym planie urz康zenia lasu lub decyzji, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3,
5. racjonalnego u篡tkowania w spos鏏 trwale zapewniaj帷y optymaln realizacj wszystkich jego funkcji przez: a. pozyskiwanie drewna w granicach nie przekraczaj帷ych mo磧iwo軼i produkcyjnych lasu,
b. pozyskiwanie surowc闚 i produkt闚 ubocznego u篡tkowania lasu w spos鏏 zapewniaj帷y mo磧iwo嗆 ich biologicznego odtwarzania, a tak瞠 ochron runa le郾ego.
2. Zmiana lasu na u篡tek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczeg鏊nie uzasadnionych potrzeb w豉軼icieli las闚.
3. W sprawach, o kt鏎ych mowa w ust. 2:
1. w stosunku do las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa decyzj wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych, na wniosek nadle郾iczego
2. w stosunku do las闚 nie stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa:
a. o powierzchni do 10 ha decyzj wydaje starosta, na wniosek w豉軼iciela lasu,
b. o powierzchni powy瞠j 10 ha decyzj wydaje wojewoda, na wniosek w豉軼iciela lasu.

Art. 13a.
1. W celu realizacji trwale zr闚nowa穎nej gospodarki le郾ej Lasy Pa雟twowe obowi您ane s w szczeg鏊no軼i do:
a. inicjowania, koordynowania i prowadzenia okresowej oceny stanu las闚 i zasob闚 le郾ych oraz prognozowania zmian w ekosystemach le郾ych,
b. sporz康zania okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu las闚 oraz aktualizacji stanu zasob闚 le郾ych,
c. prowadzenia banku danych o zasobach le郾ych i stanie las闚.
2.Zadania okre郵one w ust. 1 pkt. 2 i 3 realizowane s bez wzgl璠u na form w豉sno軼i las闚.

Art. 13b.
1. W celu promocji trwale zr闚nowa穎nej gospodarki le郾ej oraz ochrony zasob闚 przyrody w lasach dyrektor generalny mo瞠, w drodze zarz康zenia, ustanawia le郾e kompleksy promocyjne.
2. W sk豉d le郾ych kompleks闚 promocyjnych wchodz lasy b璠帷e w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych. Do le郾ych kompleks闚 promocyjnych mog by w陰czane lasy innych w豉軼icieli, na ich wniosek.
3. Le郾e kompleksy promocyjne s obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i spo貫cznym, dla kt鏎ych dzia豉lno嗆 okre郵a jednolity program gospodarczo-ochronny, opracowywany przez w豉軼iwego dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.
4. Dla ka盥ego le郾ego kompleksu promocyjnego dyrektor generalny powo逝je rad naukowo-spo貫czn, do kt鏎ej nale篡 inicjowanie oraz ocena realizacji dzia豉 podejmowanych w le郾ym kompleksie promocyjnym.

Art. 14.
1. Powi瘯szanie zasob闚 le郾ych nast瘼uje w wyniku zalesienia grunt闚 oraz podwy窺zania produkcyjno軼i lasu w spos鏏 okre郵ony w planie urz康zenia lasu.
2. Do zalesienia mog by przeznaczone nieu篡tki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej oraz inne grunty nadaj帷e si do zalesienia, a w szczeg鏊no軼i:
a. grunty po這穎ne przy 廝鏚liskach rzek lub potok闚, na wododzia豉ch, wzd逝 brzeg闚 rzek oraz na obrze瘸ch jezior i zbiornik闚 wodnych,
b. lotne piaski i wydmy piaszczyste,
c. strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska,
d. ha責y i tereny po wyeksploatowanym piasku, 篤irze, torfie i glinie.
2.a. Wielko嗆 zalesie, ich rozmieszczenie oraz spos鏏 realizacji okre郵a krajowy program zwi瘯szania lesisto軼i opracowany przez ministra ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa. zatwierdzony przez Rad Ministr闚.
3. Grunty przeznaczone do zalesienia okre郵a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Obowi您ek zalesiania grunt闚 ci捫y na nadle郾iczych w odniesieniu do grunt闚 w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych oraz na w豉軼icielach lub u篡tkownikach wieczystych pozosta造ch grunt闚.
5. W豉軼iciele lub u篡tkownicy wieczy軼i grunt闚 mog otrzymywa dotacje z bud瞠tu pa雟twa przeznaczone na ca趾owite lub cz窷ciowe pokrycie koszt闚 zalesienia grunt闚, o kt鏎ych mowa w ust. 3. Decyzj w sprawie przyznania 鈔odk闚 na pokrycie tych koszt闚 wydaje starosta na wniosek w豉軼iciela lub u篡tkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez zarz康 gminy. 6. skre郵ony.

Art. 14a.
1. Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.
2. Obowi您ek cechowania drewna spoczywa na w豉軼icielach las闚, z zastrze瞠niem ust. 3.
3. Drewno pozyskane w lasach nie stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa cechuje starosta, kt鏎y wystawia w豉軼icielowi lasu dokument stwierdzaj帷y legalno嗆 pozyskania drewna.
4. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady cechowania drewna, wzory urz康ze do cechowania i zasady ich stosowania oraz wz鏎 dokumentu stwierdzaj帷ego legalno嗆 pozyskania drewna.


Rozdzia 3
Lasy ochronne


Art. 15.
Za lasy szczeg鏊nie chronione, zwane dalej "lasami ochronnymi", mog by uznane lasy, kt鏎e:
1. chroni gleb przed zmywaniem lub wyja這wieniem, powstrzymuj osuwanie si ziemi, obrywanie si ska lub lawin, 2. chroni zasoby w鏚 powierzchniowych i podziemnych, reguluj stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododzia堯w,
3. ograniczaj powstawanie lub rozprzestrzenianie si lotnych piask闚,
4. s trwale uszkodzone na skutek dzia豉lno軼i przemys逝,
5. stanowi drzewostany nasienne lub ostoje zwierz徠 i stanowiska ro郵in podlegaj帷ych ochronie gatunkowej,
6. maj szczeg鏊ne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronno軼i i bezpiecze雟twa pa雟twa,
7. s po這穎ne:

a. w granicach administracyjnych miast i w odleg這軼i do 10 km od granic administracyjnych miast licz帷ych ponad 50 tys. mieszka鎍闚,
b. w strefach ochronnych wok馧 sanatori闚 i uzdrowisk,
c. w strefie g鏎nej granicy las闚.

Art. 16.
1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru na wniosek Dyrektora Generalnego, zaopiniowany przez rad gminy - w odniesieniu do las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa,
1a. Wojewoda, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru na wniosek starosty, uzgodniony z w豉軼icielem lasu i zaopiniowany przez rad gminy - w odniesieniu do pozosta造ch las闚.
2. Rada gminy powinna wyrazi opini w ci庵u dw鏂h miesi璚y od dnia otrzymania wyst徙ienia o jej wyra瞠nie. W razie up造wu tego terminy uwa瘸 si, 瞠 rada gminy nie zg豉sza zastrze瞠.

Art. 17.
Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i tryb uznawania las闚 za ochronne oraz szczeg馧owe zasady prowadzenia w nich gospodarki le郾ej.


Rozdzia 4
Plan urz康zenia lasu


Art. 18.
1. Plan urz康zenia lasu sporz康za si z zastrze瞠niem ust. 2 na 10 lat, z uwzgl璠nieniem:
a. przyrodniczych i ekonomicznych warunk闚 gospodarki le郾ej,
b. cel闚 i zasad gospodarki le郾ej oraz sposob闚 ich realizacji, okre郵onych dla ka盥ego drzewostanu i urz康zanego obiektu, z uwzgl璠nieniem las闚 ochronnych.
2. W przypadkach uzasadnionych stanem las闚, a w szczeg鏊no軼i wyst徙ieniem szk鏚 lub kl瘰k 篡wio這wych, plan urz康zenia lasu mo瞠 by opracowany na okresy kr鏒sze ni 10 lat.
3. Zmiana okresu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 i 2 wymaga zgody organu zatwierdzaj帷ego plan urz康zenia lasu.
4. Plan urz康zenia lasu powinien zawiera w szczeg鏊no軼i:
1). opis las闚 i grunt闚 przeznaczonych do zalesienia, w tym a) zestawienie powierzchni las闚, grunt闚 przeznaczonych do zalesienia oraz las闚 ochronnych, b) zestawienie powierzchni las闚 z ro郵inno軼i le郾 (uprawami le郾ymi) wed逝g gatunk闚 drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostan闚 oraz funkcji las闚,
2) analiz gospodarki le郾ej w minionym okresie,
2a) program ochrony przyrody
3) okre郵enie zada, w tym w szczeg鏊no軼i dotycz帷ych:
a. ilo軼i przewidzianego do pozyskania drewna, okre郵onego etatem mi捫o軼iowym u篡tk闚 g堯wnych (r瑿nych i przedr瑿nych), b. zalesie i odnowie,
c. piel璕nowania i ochrony lasu, w tym r闚nie ochrony przeciwpo瘸rowej,
d. gospodarki 這wieckiej,
e. potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

Art. 19.
1. Plany urz康zenia lasu sporz康za si dla las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, z zastrze瞠niem ust. 2.
2. Uproszczone plany urz康zenia lasu, z zastrze瞠niem ust. 3 i 4, sporz康za si dla las闚 nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa oraz dla las闚 wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.
3. Dla las闚 rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, zadania z zakresu gospodarki le郾ej okre郵a decyzja starosty, wykonuj帷ego zadania z zakresu administracji rz康owej, wydana na podstawie inwentaryzacji stanu las闚.
4. Dla las闚 rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa, zadania z zakresu gospodarki le郾ej na podstawie inwentaryzacji stanu las闚 okre郵a nadle郾iczy.
5. Plany urz康zenia lasu oraz uproszczone plany urz康zenia lasu sporz康zaj specjalistyczne jednostki lub inne podmioty wykonawstwa urz康zeniowego.

Art. 20.
1. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzgl璠nia si ustalenia plan闚 urz康zenia lasu dotycz帷e granic i powierzchni lasu, w tym las闚 ochronnych.
2. W ewidencji grunt闚 i budynk闚 uwzgl璠nia si ustalenia plan闚 urz康zenia lasu i uproszczonych plan闚 urz康zenia lasu dotycz帷e granic i powierzchni lasu.

Art. 21.
1. Plan urz康zenia lasu lub uproszczony plan urz康zenia lasu sporz康zany jest:
a. dla las闚 b璠帷ych w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych - na zlecenie i koszt Las闚 Pa雟twowych,
b. dla las闚 nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, nale膨cych do os鏏 fizycznych i wsp鏊not gruntowych - na zlecenie starosty, wykonuj帷ego zadania z zakresu administracji rz康owej,
c. dla pozosta造ch las闚 - na zlecenie i koszt w豉軼icieli.
2. Inwentaryzacj stanu lasu, o kt鏎ej mowa w art.19 ust. 3, przeprowadza si na zlecenie starosty, wykonuj帷ego zadania z zakresu administracji rz康owej.
3. Inwentaryzacj stanu lasu, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 4, przeprowadza si na koszt Agencji W豉sno軼i Skarbu Pa雟twa.
4. Projekt uproszczonego planu urz康zenia lasu wyk豉da si do publicznego wgl康u na okres 60 dni w siedzibie urz璠u gminy. O wy這瞠niu projektu uproszczonego planu urz康zenia lasu zarz康 gminy informuje pisemnie w豉軼icieli las闚, z zaznaczeniem, 瞠 uproszczony plan urz康zenia lasu b璠zie podstaw naliczenia podatku le郾ego.
5. W terminie 30 dni od daty wy這瞠nia projektu uproszczonego planu urz康zenia lasu zainteresowani w豉軼iciele las闚 mog sk豉da zastrze瞠nia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrze瞠 lub wniosk闚.

Art. 22.
1. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska zatwierdza, plan urz康zenia lasu dla las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa oraz uproszczone plany urz康zenia lasu dla las闚 wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.
2. Wojewoda, po uzyskaniu opinii w豉軼iwego terytorialnie nadle郾iczego, zatwierdza uproszczony plan urz康zenia lasu. 3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urz康zenia lasu nadle郾iczy mo瞠 zg這si zastrze瞠nia. W razie up造wu tego terminu uwa瘸 si, 瞠 nadle郾iczy nie zg豉sza zastrze瞠.
4. Minister w豉軼iwy w sprawach 鈔odowiska nadzoruje wykonanie plan闚 urz康zenia lasu dla las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa oraz wykonanie uproszczonych plan闚 urz康zania lasu dla las闚 wchodz帷ych w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.
5. Starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, nadzoruje wykonanie zatwierdzonych uproszczonych plan闚 urz康zania las闚 nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa.

Art. 23.
1. Zmiana planu urz康zenia lasu lub uproszczonego planu urz康zenia lasu mo瞠 by dokonana aneksem z zastrze瞠niem ust. 2 i 4 oraz zachowaniem przepis闚 art. 22.
2. Zwi瘯szenie rozmiaru pozyskania drewna w nadle郾ictwie ponad wielko嗆 okre郵on w planie urz康zenia lasu mo瞠 nast徙i tylko w zwi您ku ze szkod lub kl瘰k 篡wio這w.
3. W razie braku mo磧iwo軼i utrzymania przewidzianego w planie urz康zenia lasu etatu ci耩 u篡tk闚 g堯wnych z przyczyn wymienionych w ust. 2, dokonuje si zmiany planu urz康zenia lasu w trybie okre郵onym w ust. 1.
4. Pozyskanie drewna w lasach nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, niezgodne z uproszczonym planem urz康zenia lasu lub decyzj o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3, jest mo磧iwa wy陰cznie w przypadkach losowych; decyzj w tej sprawie, na wniosek w豉軼iciela lasu wydaje starosta, wykonuj帷y zadania z zakresu administracji rz康owej:

Art. 24.
Je瞠li w豉軼iciel lasu nie stanowi帷ego w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa nie wykonuje obowi您k闚 okre郵onych w art. 13 albo nie wykonuje zada zawartych w uproszczonym planie urz康zania lasu lub decyzji, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3, w szczeg鏊no軼i w zakresie:
1. ponownego wprowadzenia ro郵inno軼i le郾ej (upraw le郾ych),
2. przebudowy drzewostanu,
3. piel璕nowania i ochrony lasu, w tym:
a. usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a tak瞠 z這m闚 i wywrot闚,
b. zabieg闚 piel璕nacyjnych ro郵inno軼i le郾ej (upraw le郾ych) w wieku do 10 lat,
c. zabieg闚 w zakresie ochrony przeciwpo瘸rowej
starosta nakazuje wykonanie tych obowi您k闚 i zada w drodze decyzji.

Art. 25.
Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i w drodze rozporz康zenia:
1. szczeg馧owe zasady sporz康zania planu urz康zenia lasu, uproszczonego planu urz康zenia lasu oraz inwentaryzacji lasu, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3,
2. warunki, jakie powinny spe軟ia specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urz康zeniowego.


Rozdzia 5
Zasady udost瘼niania las闚


Art. 26.
1. Lasy stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, z zastrze瞠niem ust. 2 i 3, s udost瘼niane dla ludno軼i.
2. Sta造m zakazem wst瘼u obj皻e s lasy stanowi帷e:
a. uprawy le郾e do 4 m wysoko軼i,
b. powierzchnie do鈍iadczalne i drzewostany nasienne,
c. ostoje zwierz徠,
d. 廝鏚liska rzek i potok闚,
e. obszary zagro穎ne erozj.
3. Nadle郾iczy wprowadza okresowy zakaz wst瘼u do lasu stanowi帷ego w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa gdy:

a. wyst徙i這 zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostan闚 lub degradacja runa le郾ego,
b. wyst瘼uje du瞠 zagro瞠nie po瘸rowe,
c. wykonywane s zabiegi gospodarcze zwi您ane z hodowl lasu lub pozyskaniem drewna.

4. Lasy obj皻e sta造m lub okresowym zakazem wst瘼u, z wyj徠kiem przypadk闚 okre郵onych w ust. 2 pkt 1, oznacza si tablicami z napisem " zakaz wst瘼u " oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowi您ywania zakazu. Obowi您ek ustawiania i utrzymywania znak闚 ci捫y na nadle郾iczym w stosunku do las闚 b璠帷ych w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych oraz w豉軼icielach pozosta造ch las闚.

5. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wz鏎 znaku zakazu wst瘼u do lasu oraz zasady jego umieszczania.

Art. 27.
1. Lasy stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa s udost瘼niane, z uwzgl璠nieniem zakaz闚 zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru p這d闚 runa le郾ego:
a. na potrzeby w豉sne,
b. dla cel闚 przemys這wych, z zastrze瞠niem ust. 2 i 3.
2. Zbi鏎 p這d闚 runa le郾ego dla cel闚 przemys這wych wymaga zawarcia umowy z nadle郾ictwem.
3. Nadle郾iczy odmawia umowy, w przypadku gdy zbi鏎 runa le郾ego zagra瘸 鈔odowisku le郾emu.
4. Lokalizowanie pasiek w lasach stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa jest nieodp豉tne.
5. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady ochrony i zbioru p這d闚 runa le郾ego oraz zasady lokalizowania pasiek na obszarach le郾ych.

Art. 28.
W豉軼iciel lasu nie stanowi帷ego w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa mo瞠 zakaza wst瘼u do lasu, oznaczaj帷 ten las tablic z odpowiednim napisem.

Art. 29.
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprz璕owym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami le郾ymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy s one oznakowane drogowskazami dopuszczaj帷ymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalid闚 poruszaj帷ych si pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami le郾ymi wyznaczonymi przez nadle郾iczego.
2. Post鎩 pojazd闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, na drogach le郾ych jest dozwolony wy陰cznie w miejscach oznakowanych.
3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a tak瞠 art. 28, nie dotycz wykonuj帷ych czynno軼i s逝瘺owe lub gospodarcze: a. pracownik闚 nadle郾ictw,
b. os鏏 nadzoruj帷ych gospodark le郾 oraz kontroluj帷ych jednostki organizacyjne Las闚 Pa雟twowych,
c. os鏏 zwalczaj帷ych po瘸ry oraz ratuj帷ych 篡cie lub zdrowie ludzkie,
d. funkcjonariuszy Stra篡 Granicznej chroni帷ych granic pa雟twow oraz funkcjonariusz innych organ闚 odpowiedzialnych za bezpiecze雟two i porz康ek publiczny,
e. os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i z zakresu gospodarki 這wieckiej oraz w豉軼icieli pasiek zlokalizowanych na obszarach le郾ych,
f. w豉軼icieli las闚 we w豉snych lasach,
g. os鏏 u篡tkuj帷ych grunty rolne po這穎ne w鈔鏚 las闚,
h. pracownik闚 le郾ych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i do鈍iadczalnych, w zwi您ku z wykonywaniem bada naukowych i do鈍iadcze z zakresu le郾ictwa i ochrony przyrody,
i. wojew鏚zkich konserwator闚 przyrody oraz pracownik闚 S逝瘺 Park闚 Krajobrazowych,
j. os鏏 sporz康zaj帷ych plany urz康zenia lasu, uproszczone plany urz康zenia lasu lub inwentaryzacj stanu lasu, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3.
4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagaj zgody w豉軼iciela lasu.

Art. 30.
1. W lasach zabrania si:
a. zanieczyszczania gleby i w鏚,
b. za鄉iecania,
c. rozkopywania gruntu,
d. niszczenia grzyb闚 oraz grzybni,
e. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzew闚 i innych ro郵in,
f. niszczenia urz康ze i obiekt闚 gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znak闚 i tablic,
g. zbierania p這d闚 runa le郾ego w oznakowanych miejscach zabronionych,
h. rozgarniania i zbierania 軼i馧ki,
i. wypasu zwierz徠 gospodarskich,
j. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez w豉軼iciela lasu lub nadle郾iczego,
k. wybierania jaj i piskl徠, niszczenia l璕owisk i gniazd ptasich, a tak瞠 niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
l. p這szenia, 軼igania, chwytania i zabijania dziko 篡j帷ych zwierz徠,
m. puszczania ps闚 luzem,
n. ha豉sowania oraz u篡wania sygna堯w d德i瘯owych, z wyj徠kiem przypadk闚 wymagaj帷ych wszcz璚ia alarmu.
2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotycz czynno軼i zwi您anych z gospodark le郾, a pkt 12-14 nie dotycz polowa.
3. W lasach oraz na terenach 鈔鏚le郾ych, jak r闚nie w odleg這軼i do 100 m od granicy lasu, zabrania si dzia豉 i czynno軼i mog帷ych wywo豉 niebezpiecze雟two, a w szczeg鏊no軼i:
a. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez w豉軼iciela lasu lub nadle郾iczego,
b. korzystania z otwartego p這mienia,
c. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozosta這軼i ro郵innych.
4. Przepisy ust. 3 nie dotycz dzia豉 i czynno軼i zwi您anych z gospodark le郾, pod warunkiem 瞠 czynno軼i te nie stanowi zagro瞠nia po瘸rowego.

Art. 31.
W przypadku lasu b璠帷ego w u篡tkowaniu wieczystym na podstawie odr瑿nych przepis闚 lub wchodz帷ego w sk豉d Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa zadania i kompetencje okre郵one w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 13 pkt 1, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 wykonuj odpowiednio u篡tkownik wieczysty albo Agencja W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa. Ilekro w tych przepisach jest mowa o:
1. nadle郾ictwie - nale篡 przez to rozumie jednostk organizacyjn u篡tkownika wieczystego albo Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa powo豉n do prowadzenia gospodarki le郾ej,
2. nadle郾iczym - nale篡 przez to rozumie kierownika jednostki organizacyjnej, o kt鏎ej mowa w pkt 1.


Rozdzia 6
Pa雟twowe Gospodarstwo Le郾e Lasy Pa雟twowe


Art. 32.
1. Lasy Pa雟twowe jako pa雟twowa jednostka organizacyjna nie posiadaj帷a osobowo軼i prawnej reprezentuj Skarb Pa雟twa w zakresie zarz康zanego mienia.
2. W sk豉d Las闚 Pa雟twowych wchodz nast瘼uj帷e jednostki organizacyjne:
a. Dyrekcja Generalna Las闚 Pa雟twowych,
b. regionalne dyrekcje Las闚 Pa雟twowych,
c. nadle郾ictwa,
d. inne jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej.
3. Jednostki organizacyjne:
a. o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 2, tworzy, 陰czy, dzieli, likwiduje oraz okre郵a ich zasi璕 terytorialny minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa, na wniosek dyrektora generalnego,
b. o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 3, tworzy, 陰czy, dzieli, likwiduje oraz okre郵a zasi璕 terytorialny dyrektor generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.
4. 4 skre郵ony.

Art. 33.
1. Lasami Pa雟twowymi kieruje dyrektor generalny przy pomocy dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych.
2. Dyrektora generalnego powo逝je i odwo逝je minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa.
3. Dyrektor generalny w szczeg鏊no軼i:
a. reprezentuje Skarb Pa雟twa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego dzia豉nia, 1a) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje dzia豉lno嗆 dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych oraz kierownik闚 innych jednostek organizacyjnych Las闚 Pa雟twowych o zasi璕u krajowym, 1b) zarz康za gruntami i innymi nieruchomo軼iami nabytymi lub wydzielonymi z bezpo鈔edniego zarz康u nadle郾ictw na potrzeby Dyrekcji Generalnej Las闚 Pa雟twowych lub wsp鏊nych przedsi瞝zi耩 jednostek organizacyjnych Las闚 Pa雟twowych,
b. tworzy, 陰czy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasi璕u krajowym, o kt鏎ych mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4,
c. inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsi瞝zi璚ia na rzecz ochrony las闚, racjonalnej gospodarki le郾ej i rozwoju le郾ictwa,
d. organizuje planowanie urz康zeniowe w lasach i prognozowanie w le郾ictwie,
e. nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kszta販enia kadr dla le郾ictwa oraz popularyzacji wiedzy le郾ej,
f. inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie le郾ictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wynik闚 tych bada,
g. wyr闚nuje niedobory 鈔odk闚 finansowych w nadle郾ictwach i regionalnych dyrekcjach Las闚 Pa雟twowych, wynikaj帷e ze zr騜nicowanych warunk闚 gospodarki le郾ej,
h. organizuje wsp鏊ne przedsi瞝zi璚ia jednostek organizacyjnych Las闚 Pa雟twowych,
i. powo逝je i odwo逝je:
a. zast瘼c闚 dyrektora generalnego, w uzgodnieniu z ministrem ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa, b. g堯wnego inspektora Stra篡 Le郾ej,
c. dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych,
d. kierownik闚 jednostek organizacyjnych, o kt鏎ych mowa w pkt 2.

Art. 34.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych w szczeg鏊no軼i:
1. reprezentuje Skarb Pa雟twa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego dzia豉nia,
2. tworzy, za zgod dyrektora generalnego, a tak瞠 陰czy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasi璕u regionalnym, o kt鏎ych mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4,
2a) zarz康za gruntami i innymi nieruchomo軼iami nabytymi lub wydzielonymi z bezpo鈔edniego zarz康u nadle郾ictwa, na potrzeby regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych,
2b) powo逝je i odwo逝je:
a. zast瘼c闚 dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych, w uzgodnieniu z dyrektorem generalnym,
b. nadle郾iczych,
c. kierownik闚 jednostek organizacyjnych, o kt鏎ych mowa w pkt 2, 2c) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje dzia豉lno嗆
nadle郾iczych i kierownik闚 jednostek organizacyjnych o zasi璕u regionalnym,
3. organizuje wsp鏊ne przedsi瞝zi璚ia nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie lasu i racjonalnej gospodarki le郾ej,
4. dysponuje 鈔odkami finansowymi, wydzielonymi na wyr闚nywanie niedobor闚 鈔odk闚 w poszczeg鏊nych nadle郾ictwach, wynikaj帷ych ze zr騜nicowanych warunk闚 gospodarki le郾ej,
5. prowadzi szkolenie i doradztwo zawodowe w zakresie le郾ictwa,
6. skre郵ony,
7. prowadzi dzia豉lno嗆 us逝gow w zakresie le郾ictwa na rzecz nadzorowanych jednostek i innych podmiot闚 gospodarczych.

Art. 35.
1. Nadle郾iczy prowadzi samodzielnie gospodark w nadle郾ictwie na podstawie planu urz康zenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczeg鏊no軼i nadle郾iczy:
1) reprezentuje Skarb Pa雟twa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego dzia豉nia,
2) kieruje nadle郾ictwem jako podstawow jednostk organizacyjn Las闚 Pa雟twowych,
2a) bezpo鈔ednio zarz康za lasami, gruntami i innymi nieruchomo軼iami Skarbu Pa雟twa, pozostaj帷ymi w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych,
2b) powo逝je i odwo逝je:
a. zast瘼c闚 nadle郾iczego w uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych,
b. g堯wnego ksi璕owego nadle郾ictwa,
c. in篡niera nadzoru,
d. le郾iczego,
2c) inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje dzia豉lno嗆 pracownik闚 nadle郾ictwa
3) ustala organizacj nadle郾ictwa, w tym podzia na le郾ictwa zapewniaj帷y le郾iczym prawid這we wykonywanie zada
gospodarczych, oraz zatrudnia i zwalnia pracownik闚 nadle郾ictwa,
4) organizuje ochron mienia i zwalczanie szkodnictwa le郾ego.
2. Nadle郾iczy udziela w豉軼icielowi lasu nie stanowi帷ego w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa pomocy, na jego wniosek, poprzez:
a. doradztwo w zakresie gospodarki le郾ej,
b. skre郵ony,
c. odp豉tne udost瘼nienie sadzonek drzew i krzew闚 le郾ych oraz specjalistycznego sprz皻u le郾ego.
3. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach, na wniosek w豉軼iciela lasu nie stanowi帷ego w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, poparty opini zarz康u gminy, nadle郾iczy mo瞠 udost瘼ni nieodp豉tnie sadzonki drzew i krzew闚 le郾ych na ponowne wprowadzenie ro郵inno軼i le郾ej (upraw le郾ych) - zgodnie z uproszczonym planem urz康zenia lasu lub decyzj, o kt鏎ej mowa w art. 19 ust. 3.
4. Nadle郾iczy mo瞠, na podstawie umowy z w豉軼icielem lasu, organizowa wykonywanie zada gospodarczych w lesie, 陰cznie ze sprzeda膨 drewna.

Art. 35a.
1. Pracownicy Las闚 Pa雟twowych uprawnieni s do noszenia munduru le郾ika.
2. Uprawnienie do noszenia munduru le郾ik przys逝guje r闚nie:
a. pracownikom Ministerstwa Ochrony 字odowiska, Zasob闚 Naturalnych i Le郾ictwa zajmuj帷ych si nadzorem nad gospodark le郾,
b. pracownikom urz璠闚 wojew鏚zkich i starostw, bezpo鈔ednio zajmuj帷ym si nadzorem nad gospodark le郾 w lasach nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa,
c. dyrektorom, nauczycielom i uczniom 鈔ednich le郾ych szk馧 zawodowych,
d. pracownikom le郾ych zak豉d闚 do鈍iadczalnych szk馧 wy窺zych oraz pracownikom jednostek badawczo-rozwojowych statutowo dzia豉j帷ych na rzecz le郾ictwa.
3.Osoby, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, ponosz koszty umundurowania, z zastrze瞠niem art. 46 ust. 1 pkt 1.
4. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wzory mundur闚 le郾ik i oznak dla os鏏 uprawnionych do ich noszenia.

Art. 36.
1. W zarz康 Las闚 Pa雟twowych (nadle郾ictw) przekazuje si stanowi帷e w豉sno嗆 Skarby Pa雟twa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Decyzj w sprawie okre郵onej w ust. 1 wydaje starosta, wykonuj帷y zadania z zakresu administracji rz康owej.

Rozdzia 6a
Gospodarowanie mieniem Skarbu Pa雟twa b璠帷ym w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych


Art. 37.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej Las闚 Pa雟twowych, z wyj徠kiem kierownika jednostki organizacyjnej, o kt鏎ej mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4, za zgod dyrektora generalnego, mo瞠 nabywa stanowi帷e w豉sno嗆 os鏏 fizycznych lub prawnych lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia, jak r闚nie inne grunty i nieruchomo軼i, je瞠li jest to uzasadnione potrzebami gospodarki le郾ej i nie narusza interesu Skarbu Pa雟twa.
2. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady nabywania przez kierownik闚 jednostek organizacyjnych Las闚 Pa雟twowych las闚, grunt闚 przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 os鏏 fizycznych i prawnych.

Art. 38.
1. Sprzeda las闚, grunt闚 i innych nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, z zastrze瞠niem art. 40a, mo瞠 nast瘼owa w przypadkach:
a. zbywania udzia堯w las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa we wsp馧w豉sno軼iach,
b. regulacji granicy polno-le郾ej,
c. stwierdzenia przez nadle郾iczego nieprzydatno軼i grunt闚, budynk闚 i budowli na potrzeby gospodarki le郾ej,
d. zmiany przeznaczenia na cele niele郾e i nierolnicze,
e. podyktowanych wa積ymi wzgl璠ami gospodarczymi lub spo貫cznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Pa雟twa.
2. Sprzeda, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 1-4, wymaga zgody dyrektora generalnego, z zastrze瞠niem ust. 3, a sprzeda, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 5, mo瞠 nast徙i na wniosek dyrektora generalnego za zgod ministra ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa.
3. Nadle郾iczy mo瞠 samodzielnie sprzeda grunty le郾e i niele郾e o powierzchni do 1 ha, je瞠li stanowi enklaw w鈔鏚 grunt闚 innej w豉sno軼i.
4. Sprzeda las闚, grunt闚 i innych nieruchomo軼i znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych nast瘼uje w drodze przetargu.
5. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzeda las闚, grunt闚 i innych nieruchomo軼i znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych.

Art. 38a.
Przekazanie las闚, grunt闚 i innych nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa, znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad na pasy drogowe autostrad nast瘼uje nieodp豉tnie na podstawie umowy mi璠zy dyrektorem generalnym a prezesem Agencji.

Art. 38b.
Lasy Pa雟twowe mog, w drodze umowy zawartej pomi璠zy dyrektorem generalnym a prezesem Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa, przekazywa nieodp豉tnie Agencji W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa lasy i grunty, na kt鏎ych nie jest mo磧iwe prowadzenie racjonalnej gospodarki, stanowi帷e w szczeg鏊no軼i enklawy i p馧enklawy w鈔鏚 grunt闚 wchodz帷ych do Zasobu W豉sno軼i Rolnej Skarbu Pa雟twa.

Art. 38c.
1. W razie zmiany przeznaczenia grunt闚 le郾ych lub rolnych znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych na cele niele郾e lub nierolnicze, dokonane w trybie przepis闚 o ochronie grunt闚 rolnych i le郾ych, w zwi您ku z potrzebami innej jednostki organizacyjnej nie posiadaj帷ej osobowo軼i prawnej, przekazanie tych grunt闚 nast瘼uje nieodp豉tnie, w drodze umowy o przeniesienie zarz康u pomi璠zy kierownikiem jednostki organizacyjnej a:
a. nadle郾iczym - w przypadku grunt闚 pochodz帷ych z obszaru jednego nadle郾ictwa,
b. dyrektorem regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych - w przypadku grunt闚 pochodz帷ych z obszaru wi璚ej ni jednego nadle郾ictwa.
2. Do przejmowania w zarz康 Las闚 Pa雟twowych las闚, grunt闚 i innych nieruchomo軼i stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, b璠帷ych w zarz康zie innych jednostek organizacyjnych nie posiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, b康 przekazywania przez Lasy Pa雟twowe w zarz康 innych jednostek organizacyjnych nie posiadaj帷ych osobowo軼i prawnej zarz康zaj帷ych mieniem Skarbu Pa雟twa takich nieruchomo軼i, bez zmiany ich przeznaczenia, ust. 1 stosuje si odpowiednio.

Art. 38d.
Na wniosek starosty, wykonuj帷ego zadania z zakresu administracji rz康owej grunty, o kt鏎ych mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki le郾ej budynki i budowle, wraz z gruntem niezb璠nym do korzystania z nich, mog by przekazane przez Lasy Pa雟twowe w u篡tkowanie wieczyste osobie prawnej lub u篡tkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadaj帷ej osobowo軼i prawnej.

Art. 38e.
1. Lasy, grunty i inne nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa pozostaj帷e w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych mog by przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomo軼i w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki le郾ej, po ich wycenie przez osoby posiadaj帷e uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomo軼i.
2. Zamiana dokonywana przez:
a. nadle郾iczego - wymaga zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych
b. dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych - wymaga zgody dyrektora generalnego.

Art. 39.
Lasy, o kt鏎ych mowa w art. 3 pkt 1 lit. a), pozostaj帷e w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, mog by, za zgod dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych, wydzier瘸wiane przez nadle郾iczego, z zachowaniem cel闚 i zada gospodarki le郾ej okre郵onych w planie urz康zenia lasu.

Art. 40.
1.Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra, wojewody, gminy lub zwi您ku komunalnego, mo瞠 przekaza w u篡tkowanie wskazanej przez wnioskodawc jednostce organizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomo軼i, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, je瞠li za tym przemawiaj wzgl璠y:
a. obronno軼i lub bezpiecze雟twa pa雟twa albo ochrony granicy pa雟twowej,
b. nauki lub dydaktyki,
c. ochrony przyrody,
d. ochrony uj耩 wodnych,
e. przeciwdzia豉nia niebezpiecze雟twu powodzi,
f. ochrony wybrze瘸 morskiego,
g. lecznictwa,
h. ochrony d鏏r kultury,
i. wypoczynku ludno軼i,
j. gospodarki le郾ej.
2. Przekazania w u篡tkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej dokonuje dyrektor generalny, w drodze umowy, w kt鏎ej okre郵a si termin i warunki u篡tkowania oraz jednostk sprawuj帷 nadz鏎 nad gospodark le郾.
3. W przypadku ustania potrzeb, dla kt鏎ych lasy, grunty oraz inne nieruchomo軼i okre郵one w ust. 1 zosta造 oddane w u篡tkowanie, a tak瞠 w przypadku wykorzystywania ich niezgodnie z celami, dla kt鏎ych zosta造 oddane w u篡tkowanie, lub prowadzenia gospodarki le郾ej w spos鏏 niezgodny z planem urz康zenia lasu, dyrektor generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych, pozbawia jednostk prawa u篡tkowania.
4. W przypadku uzasadnionych potrzebami obronno軼i pa雟twa lasy, na wniosek ministra obrony narodowej, za zgod ministra ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa, mog by przez dyrektora generalnego wy陰czone z zarz康u Las闚 Pa雟twowych i przekazane w zarz康 jednostce organizacyjnej podleg貫j ministrowi obrony narodowej.

Art. 40a.
1. Lasy Pa雟twowe mog sprzedawa nieruchomo軼i zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne, zwane dalej " lokalami ", oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Pa雟twowym.
2. Sprzeda, o kt鏎ej mowa w ust. 1, nast瘼uje po cenie rynkowej, jaka kszta速uje si w danej miejscowo軼i. Wysoko嗆 ceny ustalaj osoby posiadaj帷e uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomo軼i.
3. ㄠcznie z lokalami sprzedaje si grunty wraz z przynale積o軼iami, niezb璠ne do korzystania z lokali. Grunty pod budynkami oraz grunty z budynkami zwi您ane, b璠帷e przedmiotem sprzeda篡, uwa瘸 si za grunty wy陰czone z produkcji rolnej i le郾ej w rozumieniu przepis闚 o ochronie grunt闚 rolnych i le郾ych. Grunty te podlegaj z urz璠u ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ewidencji grunt闚 i budynk闚 jako grunty zabudowane.
4. Pracownicy i byli pracownicy Las闚 Pa雟twowych maj帷y co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Pa雟twowych, z wyj徠kiem os鏏, z kt鏎ymi stosunek pracy rozwi您any zosta bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadaj pierwsze雟two nabycia lokali, kt鏎ych s najemcami i w kt鏎ych mieszkaj. Cena sprzeda篡 lokalu podlega obni瞠niu o 4 proc. za ka盥y rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Las闚 Pa雟twowych, nie wi璚ej jednak ni o 90 proc., a sp豉ta nale積o軼i mo瞠 zosta roz這穎na najwy瞠j na 60 rat miesi璚znych, przy oprocentowaniu nie przekraczaj帷ym 15 proc. rocznie.
5. Przepisy ust. 4 stosuje si r闚nie do os鏏 bliskich, pozosta造ch po pracownikach i by造ch pracownikach, kt鏎e w dniu ich 鄉ierci zamieszkiwa造 razem z nimi i nadal w tych lokalach zamieszkuj. Przez osoby bliskie rozumie si ma鹵onk闚 oraz wst瘼nych i zst瘼nych, a tak瞠 osoby przysposobione. W razie zbiegu uprawnie do obni瞠nia nale積o軼i os鏏 prowadz帷ych wsp鏊ne gospodarstwo domowe, okresy zatrudnienia tych os鏏 mog by sumowane, przy czym 陰czna obni磬a nie mo瞠 przekracza 90 proc. ceny sprzeda篡 lokalu. Uprawnienie to przys逝guje tylko przy nabyciu jednego lokalu.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si odpowiednio do os鏏, kt鏎e s lub by造 zatrudnione w szko豉ch le郾ych, zak豉dowych przychodniach i poradniach lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych le郾ictwa.
7. Najemcy lokali nie posiadaj帷y uprawnie, o kt鏎ych mowa w ust. 4-6, mog nabywa przeznaczone do sprzeda篡 lokale, kt鏎e zajmuj na podstawie umowy najmu co najmniej od trzech lat, za cen obni穎n za ka盥y rok najmu o 1 proc., nie wi璚ej jednak ni o 45 proc.
8. Wykazy lokali oraz grunt闚 z budynkami mieszkalnymi w budowie przeznaczonych do sprzeda篡 sporz康zaj dyrektorzy regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych. Wykazy s przedmiotem opinii zwi您k闚 zawodowych. Sprzeda mo瞠 by dokonana po zatwierdzeniu wykazu przez dyrektora generalnego i og這szeniu wykazu w Biuletynie Informacyjnym Las闚 Pa雟twowych oraz w prasie. O przeznaczeniu do sprzeda篡 lokali oraz o terminie do skorzystania z pierwsze雟twa nabycia zawiadamia si najemc闚, o kt鏎ych mowa w ust. 4-7.
9. Pracownicy i byli pracownicy Las闚 Pa雟twowych nie b璠帷y najemcami lokali przeznaczonych do sprzeda篡, pozostaj帷ych w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, korzystaj z pierwsze雟twa nabycia lokali wolnych (pustostan闚) lub grunt闚 z budynkami mieszkalnymi w budowie na warunkach okre郵onych w ust. 4-6.
10. Je瞠li osoby wymienione w ust. 4-7 nie skorzystaj z prawa do nabycia lokalu, w kt鏎ym mieszkaj, a terminie sze軼iu miesi璚y od daty og這szenia oferty sprzeda篡 lokalu w spos鏏 okre郵ony w ust. 8, lokal mo積a przekaza nieodp豉tnie gminie, 陰cznie z gruntami i przynale積o軼iami niezb璠nymi do korzystania z lokalu, na zasadach okre郵onych w przepisach o przekazywaniu zak豉dowych budynk闚 mieszkalnych przez przedsi瑿iorstwo pa雟twowe.
11. Je瞠li ofert kupna lokalu wolnego (pustostan) lub gruntu z budynkiem mieszkalnym w budowie zg這si wi璚ej ni jedna osoba, sprzeda nast瘼uje w drodze przetargu ograniczonego, w kt鏎ym uczestniczy mog jedynie osoby uprawnione na podstawie ust. 9. Przy zap豉cie ceny ustalonej w przetargu ograniczonym ust. 4 stosuje si odpowiednio.
12. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i tryb sprzeda篡 lokali i grunt闚 z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteria kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Pa雟twowym, a tak瞠 tryb przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Art. 41.
1. Dyrektor generalny, dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych oraz nadle郾iczy mog, w imieniu Skarbu Pa雟twa, zaci庵a kredyty bankowe lub po篡czki z Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojew鏚zkich funduszy ochrony 鈔odowiska i gospodarki wodnej. 2.Suma zaci庵ni皻ych przez dyrektora generalnego, dyrektor闚 regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych i nadle郾iczych kredyt闚 na dany rok nie mo瞠 przekracza 30 proc. warto軼i sprzeda篡 Las闚 Pa雟twowych roku poprzedniego.

Art. 42.
1. Dyrektor generalny mo瞠, w imieniu Skarbu Pa雟twa, tworzy jednoosobowe sp馧ki Skarbu Pa雟twa b康 przyst瘼owa do sp馧ek z ograniczon odpowiedzialno軼i lub sp馧ek akcyjnych.
2. Lasy stanowi帷e w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa znajduj帷e si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych nie mog stanowi przedmiotu wk豉du niepieni篹nego do sp馧ek, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

Art. 43.
Dyrekcja Generalna Las闚 Pa雟twowych, regionalne dyrekcje Las闚 Pa雟twowych i nadle郾ictwa u篡waj piecz璚i okr庵貫j z wizerunkiem or豉, ustalonym dla god豉 Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nazwy " LASY PA垶TWOWE " i nazwy jednostki organizacyjnej w otoku.

Art. 44.
Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa nadaje Lasom Pa雟twowym statut okre郵aj帷y szczeg馧owe zasady ich dzia豉nia.


Rozdzia 7
S逝瘺a Le郾a


Art. 45.
1. W lasach Pa雟twowych tworzy si S逝瘺 Le郾. Do s逝瘺y Le郾ej zalicza si pracownik闚 zajmuj帷ych si:
a. sprawami zarz康u lasami b璠帷ymi w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych,
b. prowadzeniem gospodarki le郾ej i ochron las闚,
c. zwalczaniem przest瘼stw i wykrocze w zakresie szkodnictwa le郾ego oraz wykonywaniem innych zada w zakresie ochrony mienia,
d. sprawami nadzoru, o kt鏎ym mowa w art. 5, w razie powierzenia takiego nadzoru.
2. Pracownikiem S逝瘺y Le郾ej mo瞠 by osoba, kt鏎a:
a. jest obywatelem polskim,
b. uko鎍zy豉 21 lat,
c. ma pe軟i praw cywilnych i obywatelskich,
d. posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
e. cieszy si nienagann opini,
f. zatrudniona jest w pe軟ym wymiarze czasu pracy,
g. posiada odpowiedni stan zdrowia,
h. nie by豉 karana s康ownie za przest瘼stwo z ch璚i zysku lub innych niskich pobudek.

Art. 46.
1. Pracownicy S逝瘺y Le郾ej przy wykonywaniu czynno軼i s逝瘺owych korzystaj z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych, a ponadto maj prawo do:

a. otrzymywania bezp豉tnego umundurowania i oznak s逝瘺owych, z obowi您kiem ich noszenia w czasie pe軟ienia obowi您k闚 s逝瘺owych,
b. bezp豉tnego mieszkania, je瞠li stanowisko oraz charakter pracy zwi您ane s z konieczno軼i zamieszkania w miejscu jej wykonywania,
c. p豉tnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczaj帷ym jednorazowo sze軼iu miesi璚y, je瞠li przepracowali w Lasach Pa雟twowych w pe軟ym wymiarze czasu pracy przez okres nie kr鏒szy ni trzy lata,
d. straci moc,
e. jednorazowej odprawy przy przej軼iu na emerytur lub rent inwalidzk, w wysoko軼i trzykrotnego, a powy瞠j 20 lat pracy w Lasach Pa雟twowych - sze軼iokrotnego wynagrodzenia otrzymywanego za ostatni miesi帷 zatrudnienia.
2. straci moc.

Art. 47.
1. W Lasach Pa雟twowych tworzy si Stra Le郾. Zadania, o kt鏎ych mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3, wykonywane s przez stra積ik闚 le郾ych zaliczanych do S逝瘺y Le郾ej.
1a. Stra膨 Le郾 kieruje g堯wny inspektor Stra篡 Le郾ej podporz康kowany dyrektorowi generalnemu. 1b. Jednostki Stra篡 Le郾ej w Lasach Pa雟twowych stanowi:
1) posterunki w nadle郾ictwach podporz康kowane nadle郾iczemu,
2) grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Las闚 Pa雟twowych podporz康kowane dyrektorowi regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych. 1c. Dyrektor generalny okre郵a:
1) organizacj i zakres dzia豉nia posterunk闚 i grup interwencyjnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1b,
2) szczeg馧owe zasady szkolenia stra積ik闚 le郾ych.
2. Stra積icy l郾i przy wykonywaniu zada okre郵onych w ust. 1 maj prawo do:
1) legitymowanie os鏏 podejrzanych o pope軟ienie przest瘼stwa lub wykroczenia, jak r闚nie 鈍iadk闚 przest瘼stwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich to窺amo軼i,
2) nak豉dania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie okre郵onych odr瑿nymi przepisami,
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli 鈔odk闚 transportu na obszarach le郾ych oraz w ich bezpo鈔ednim s御iedztwie, w celu sprawdzenia 豉dunku oraz przegl康ania zawarto軼i baga篡, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia pope軟ienia czynu zabronionego pod gro嬌 kary,
4) przeszukiwania pomieszcze i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o pope軟ienie przest瘼stwa, na zasadach okre郵onych w kodeksie post瘼owania karnego,
5) uj璚ia na gor帷ym uczynku sprawcy przest瘼stwa lub wykroczenia albo w po軼igu podj皻ym bezpo鈔ednio po pope軟ieniu przest瘼stwa oraz jego doprowadzenia do Policji,
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiot闚 pochodz帷ych z przest瘼stwa lub wykroczenia oraz narz璠zi i 鈔odk闚 s逝膨cych do ich pope軟ienia,
7) prowadzenia dochodze oraz wnoszenia i popierania akt闚 oskar瞠nia w post瘼owaniu uproszczonym, je瞠li przedmiotem przest瘼stwa jest drewno pochodz帷e z las闚 stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa, w trybie i na zasadach okre郵onych w kodeksie post瘼owania karnego,
8) prowadzenia post瘼owania w sprawach o wykroczenia oraz udzia逝 w rozprawach przed kolegium do spraw wykrocze w charakterze oskar篡ciela publicznego i wnoszenia 鈔odk闚 zaskar瘸nia do s康闚 rejonowych od rozstrzygni耩 kolegium w sprawach zwalczania wykrocze w zakresie szkodnictwa le郾ego,
9) noszenia broni palnej d逝giej i kr鏒kiej lub gazowej oraz r璚znego miotacza gazowego,
10) 膨dania niezb璠nej pomocy od instytucji pa雟twowych, zwracania si o tak pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji spo貫cznych, jak r闚nie w nag造ch przypadkach do ka盥ego obywatela o udzielenie dora幡ej pomocy, na zasadach okre郵onych w ustawie o Policji.
2a. Odebrane przedmioty, narz璠zia i 鈔odki, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 6, nale篡 przechowywa pod zamkni璚iem w spos鏏 zabezpieczaj帷y je przed utrat lub uszkodzeniem.
2b. Stra積icy l郾i s uprawnieni do dokonywania kontroli podmiot闚 gospodarczych zajmuj帷ych si obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produkt闚 le郾ych, w celu sprawdzenia legalno軼i pochodzenia surowc闚 drzewnych i innych produkt闚 le郾ych.
3. Stra積ik le郾y mo瞠, wobec os鏏 uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie przez niego czynno軼i okre郵onych w ustawie, stosowa 鈔odki przymusu bezpo鈔edniego w postaci:
1) si造 fizycznej, przez zastosowanie chwyt闚 obezw豉dniaj帷ych oraz podobnych technik obrony lub ataku,
2) pa趾i gumowej s逝瘺owej,
3) chemicznych 鈔odk闚 obezw豉dniaj帷ych w postaci r璚znego miotacza gazu i broni gazowej,
4) kajdanek,
5) psa s逝瘺owego.
3a. Czynno軼i o kt鏎ych mowa w ust. 3, powinny by wykonywane w spos鏏 mo磧iwie najmniej naruszaj帷y nietykalno嗆 osoby, wobec kt鏎ej zosta造 podj皻e.
3b. Na spos鏏 przeprowadzenia czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 3, przys逝guje za瘸lenie do prokuratora.
4. Zastosowanie przez stra積ika le郾ego 鈔odka przymusu bezpo鈔edniego powinno odpowiada potrzebom wynikaj帷ym z istniej帷ej sytuacji i zmierza do podporz康kowania si osoby wydanym poleceniom.
5. Je瞠li zastosowanie 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego, wymienionych w ust. 3, oka瞠 si niewystarczaj帷e, stra積ik le郾y ma prawo u篡cia broni palnej w nast瘼uj帷ych przypadkach:
1) w celu odparcia bezpo鈔edniego, bezprawnego zamachu na 篡cie w豉sne lub innej osoby,
2) przeciwko osobie, kt鏎a wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narz璠zia nie zastosuje si do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezpo鈔edni zamiar ich u篡cia przeciwko niemu lub innej osobie, 3) przeciwko osobie, kt鏎a usi逝je przemoc odebra bro.
6. U篡cie broni palnej powinno nast瘼owa w spos鏏 wyrz康zaj帷y mo磧iwie najmniejsz szkod osobie, przeciwko kt鏎ej u篡to broni, i nie mo瞠 zmierza do pozbawienia jej 篡cia, a tak瞠 nara瘸 na niebezpiecze雟two utraty 篡cia lub zdrowia innych os鏏.
7. Do wykonywania przez stra積ika le郾ego czynno軼i, o kt鏎ych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, a tak瞠 do u篡cia przez niego 鈔odk闚 przymusu, o kt鏎ych mowa w ust. 4-6, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy o Policji.
8. Stra積ikowi le郾emu wykonuj帷emu obowi您ki s逝瘺owe na gruntach stanowi帷ych w豉sno嗆 Skarbu Pa雟twa zarz康zanych przez Lasy Pa雟twowe przys逝guj uprawnienia okre郵one odr瑿nymi przepisami odnosz帷ymi si do:
1) Pa雟twowej Stra篡 υwieckiej - w zakresie zwalczania k逝sownictwa, 2) Stra篡 Ochrony Przyrody - w zakresie przestrzegania przepis闚 o ochronie przyrody,
3) Pa雟twowej Stra篡 Rybackiej - w zakresie kontroli legalno軼i dokonywania po這wu.

Art. 48.
Uprawnienia stra積ika le郾ego w zakresie zwalczania szkodnictwa le郾ego, o kt鏎ych mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1-8 i 10 oraz w ust. 8, przys逝guje nadle郾iczemu, zast瘼cy nadle郾iczego oraz in篡nierowi nadzoru, le郾iczemu i podle郾iczemu. Art. 49. 1. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa okre郵i:
1) stanowisko i wymagania kwalifikacyjne, zasady wynagradzania i stopnie s逝瘺owe S逝瘺y Le郾ej oraz szczeg馧owy tryb nadawania, obni瘸nia i pozbawiania stopni s逝瘺owych,
2) stanowiska S逝瘺y Le郾ej, na kt鏎ych zatrudnionym pracownikom przys逝guje bezp豉tne mieszkanie, oraz szczeg馧owe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszka.
2. skre郵ony.
3. Minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewn皻rznych i administracji okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady:
1) wsp馧dzia豉nia Las闚 Pa雟twowych z policj,
2) przydzia逝, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych i nadle郾ictwie broni i amunicji oraz broni gazowej, r璚znych miotaczy gazu i 鈔odk闚 przymusu bezpo鈔edniego w postaci kajdanek i pa趾i gumowej.


Art. 49. skre郵ony

Rozdzia 8
Gospodarka finansowa w Lasach Pa雟twowych


Art. 50.
Lasy Pa雟twowe prowadz dzia豉lno嗆 na zasadzie samodzielno軼i finansowej i pokrywaj koszty dzia豉lno軼i z w豉snych przychod闚.

Art. 51.
Rokiem obrachunkowym w Lasach Pa雟twowych jest rok kalendarzowy.

Art. 52.
1. Lasy Pa雟twowe sporz康zaj corocznie raport o stanie las闚 oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z dzia豉lno軼i Las闚 Pa雟twowych.
2. Rada Ministr闚 przedk豉da Sejmowi informacj o stanie las闚 oraz o realizacji krajowego programu zwi瘯szania lesisto軼i.

Art. 53.
1. Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Las闚 Pa雟twowych oraz dyrekcji regionalnych Las闚 Pa雟twowych finansowane s z wp豉t obci捫aj帷ych koszty dzia豉lno軼i nadle郾ictw.
2. Wysoko嗆 obci捫e, o kt鏎ych mowa w ust. 1, okre郵a minister 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa.

Art. 54.
Lasy Pa雟twowe otrzymuj dotacje celowe z bud瞠tu pa雟twa na zadania zlecone przez administracj rz康ow, w szczeg鏊no軼i na:
1) wykup las闚 i grunt闚 do zalesie oraz ich rekultywacj, a tak瞠 wykup innych grunt闚 w celu zachowania ich przyrodniczego charakteru,
2) wykonywanie krajowego programu zwi瘯szania lesisto軼i, o kt鏎ym mowa w art. 14 ust. 2a, oraz piel璕nacj i ochron upraw i m這dnik闚 powsta造ch w ramach realizacji tego programu,
3) zagospodarowanie i ochron las闚 w przypadku zagro瞠nia ich trwa這軼i, o kt鏎ym mowa w art. 12 ust. 1,
4) sporz康zanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu las闚, aktualizacji stanu zasob闚 oraz prowadzenie banku danych o zasobach le郾ych i stanie las闚, o kt鏎ych mowa w art. 13a ust. 1 pkt 2 i 3,
5) opracowywanie plan闚 ochrony dla rezerwat闚 przyrody znajduj帷ych si w zarz康zie Las闚 Pa雟twowych, ich realizacj oraz ochron gatunkow ro郵in i zwierz徠,
6) finansowanie edukacji le郾ej spo貫cze雟twa, w szczeg鏊no軼i poprzez tworzenie i prowadzenie le郾ych kompleks闚 promocyjnych, zak豉danie 軼ie瞠k przyrodniczo-le郾ych.

Art. 55.
Dyrektor generalny, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Las闚 Pa雟twowych i nadle郾iczowie s dysponentami 鈔odk闚 bud瞠towych w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone, o kt鏎ych mowa w art. 54, zgodnie z przepisami prawa bud瞠towego.

Art. 56.
1. W Lasach Pa雟twowych tworzy si fundusz le郾y stanowi帷y form gospodarowania 鈔odkami na cele wskazane w ustawie. 2. 字odkami funduszu le郾ego dysponuje dyrektor generalny.

Art. 57.
1. 字odki Funduszu Le郾ego stanowi:
1) odpis podstawowy liczony od warto軼i sprzeda篡 drewna obci捫aj帷y koszty dzia豉lno軼i nadle郾ictw,
2) nale積o軼i, kary i op豉ty zwi您ane z wy陰czeniem z produkcji grunt闚 le郾ych,
3) nale積o軼i wynikaj帷e z odszkodowa:
a) cywilnoprawnych za szkody powsta貫 w wyniku oddzia造wania gaz闚 i py堯w przemys這wych, a tak瞠 z innych tytu堯w,
b) z tytu逝 przedwczesnego wyr瑿u drzewostan闚 na podstawie przepis闚 ustawy o ochronie grunt闚 rolnych i le郾ych,
c) za szkody powsta貫 w wyniku po瘸r闚, prac g鏎niczych i geologicznych,
4) dochody z udzia逝 w sp馧kach, o kt鏎ych mowa w art. 42,
5) dotacje bud瞠towe, z wy陰czeniem dotacji celowych, o kt鏎ych mowa w art. 54.
1a. 字odki, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b), zwi您ane z wy陰czeniem z produkcji las闚 nie stanowi帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa oraz las闚 znajduj帷ych si w zarz康zie park闚 narodowych, gromadzi si na odr瑿nym rachunku w Dyrekcji Generalnej.
2. Wielko嗆 odpisu, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala Lasom Pa雟twowym corocznie minister ochrony 鈔odowiska, zasob闚 naturalnych i le郾ictwa na wniosek dyrektora generalnego. Dyrektor generalny mo瞠 ustala wielko嗆 odpisu dla poszczeg鏊nych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Las闚 Pa雟twowych - dla poszczeg鏊nych nadle郾ictw.

Art. 58.
1. Fundusz le郾y przeznacza si dla nadle郾ictw na wyr闚nywanie niedobor闚 powstaj帷ych przy realizacji zada go
 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2022 knieja.pl.