knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

(Dz. U. z dnia 19 czerwca 1999 r.)

Rozdzia 1 Przepisy og鏊ne

Art. 1
Ustawa okre郵a zasady wydawania i cofania pozwole na bro, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji, jak r闚nie zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemc闚 oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

Art. 2
Poza przypadkami okre郵onymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

Art. 3
Przepisy ustawy nie dotycz:

1) broni i amunicji stanowi帷ych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz璠u Ochrony Pa雟twa, Stra篡 Granicznej, S逝瘺y Wi瞛iennej oraz innych pa雟twowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do kt鏎ych dost瘼 do broni i amunicji reguluj odr瑿ne przepisy,

2) broni i amunicji stanowi帷ych uzbrojenie 穎軟ierzy armii pa雟tw obcych przebywaj帷ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi您ku z przedsi瞝zi璚iami wojskowymi realizowanymi wsp鏊nie z Si豉mi Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a tak瞠 na podstawie um闚 i porozumie mi璠zynarodowych,

3) obrotu z zagranic broni i amunicj, technologiami i us逝gami maj帷ymi znaczenie dla obronno軼i, bezpiecze雟twa lub wa積ych interes闚 Pa雟twa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach przemys這wych lub handlowych, a tak瞠 obrotu nimi na podstawie odr瑿nych przepis闚.

Art. 4
1. Ilekro w ustawie jest mowa o broni, nale篡 przez to rozumie:

1) bro paln, w tym bro bojow, my郵iwsk, sportow, gazow, alarmow i sygna這w,

2) bro pneumatyczn,

3) miotacze gazu obezw豉dniaj帷ego,

4) narz璠zia i urz康zenia, kt鏎ych u篡wanie mo瞠 zagra瘸 篡ciu lub zdrowiu:

a) bro bia陰 w postaci: - ostrzy ukrytych w przedmiotach nie maj帷ych wygl康u broni, - kastet闚 i nunczak闚, - pa貫k posiadaj帷ych zako鎍zenie z ci篹kiego i twardego materia逝 lub zawieraj帷ych wk豉dki z takiego materia逝, - pa貫k wykonanych z drewna lub innego ci篹kiego i twardego materia逝, imituj帷ych kij bejsbolowy,

b) bro ci璚iwow w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezw豉dniania os鏏 za pomoc energii elektrycznej.

2. Ilekro w ustawie jest mowa o amunicji, nale篡 przez to rozumie amunicj do broni palnej.

3. W rozumieniu ustawy amunicj s naboje scalone i naboje 郵epe przeznaczone do strzelania z broni palnej.


Art. 5
1. Gotowe lub obrobione istotne cz窷ci broni lub amunicji uwa瘸 si za bro lub amunicj.

2. Istotnymi cz窷ciami broni palnej i pneumatycznej s: szkielet broni, baskila, lufa, zamek i komora zamkowa.

3. Istotnymi cz窷ciami amunicji s: pociski wype軟ione materia豉mi wybuchowymi, chemicznymi 鈔odkami obezw豉dniaj帷ymi lub zapalaj帷ymi albo innymi substancjami, kt鏎ych dzia豉nie zagra瘸 篡ciu lub zdrowiu, sp這nki inicjuj帷e spalanie materia逝 miotaj帷ego i materia miotaj帷y w postaci prochu strzelniczego.


Art. 6
1. Zabronione jest dokonywanie przer鏏ek broni zmieniaj帷ych jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczeg鏊no軼i przerabianie broni przystosowanej wy陰cznie do amunicji wype軟ionej chemicznymi 鈔odkami obezw豉dniaj帷ymi lub do amunicji 郵epej, dostosowuj帷e j do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu zast瘼uj帷ego luf w wyniku dzia豉nia spr篹onych gaz闚 powstaj帷ych na skutek spalania materia逝 miotaj帷ego.

2. Przer鏏ki broni, o kt鏎ych mowa w ust. 1, uwa瘸 si za wyr鏏 broni.


Art. 7
W rozumieniu ustawy broni paln jest niebezpieczne dla 篡cia lub zdrowia urz康zenie, kt鏎e w wyniku dzia豉nia spr篹onych gaz闚, powstaj帷ych na skutek spalania materia逝 miotaj帷ego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zast瘼uj帷ego luf, a przez to do ra瞠nia cel闚 na odleg這嗆.

Art. 8
W rozumieniu ustawy broni pneumatyczn jest niebezpieczne dla 篡cia lub zdrowia urz康zenie, kt鏎e w wyniku dzia豉nia spr篹onego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy gwintowanej albo z elementu j zast瘼uj帷ego, a przez do ra瞠nia cel闚 na odleg這嗆.Rozdzia 2

Zasady i warunki wydawania i cofania pozwole na bro oraz dysponowania broni i amunicj


Art. 9
1. Bro paln i amunicj do tej broni mo積a posiada na podstawie pozwolenia na bro wydanego przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojew鏚zkiego Policji, a w przypadku 穎軟ierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez w豉軼iwy organ wojskowy.

2. Bro pneumatyczn, miotacze gazu obezw豉dniaj帷ego oraz narz璠zia i urz康zenia, o kt鏎ych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, mo積a posiada na podstawie pozwolenia na bro wydanego przez w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku 穎軟ierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez w豉軼iwy organ wojskowy.

3. Ilekro w dalszych przepisach ustawy jest mowa o w豉軼iwych organach Policji, nale篡 przez to rozumie organy w豉軼iwe do wydawania pozwole na bro.

4. Pozwolenie na bro jest wydawane na czas nie okre郵ony.

5. Pozwolenie na bro paln bojow wydane w celach, o kt鏎ych mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1, stanowi jednocze郾ie pozwolenie na bro gazow i alarmow.

Art. 10
1. W豉軼iwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro, je瞠li okoliczno軼i, na kt鏎e powo逝je si osoba ubiegaj帷a si o pozwolenie, uzasadniaj jego wydanie.

2. Pozwolenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, nie mo瞠 by wydane na bro szczeg鏊nie niebezpieczn.

3. Pozwolenie na bro mo瞠 by wydane w szczeg鏊no軼i w nast瘼uj帷ych celach:

1) ochrony osobistej lub ochrony bezpiecze雟twa innych os鏏 oraz mienia,

2) 這wieckich,

3) sportowych,

4) kolekcjonerskich,

5) pami徠kowych,

6) szkoleniowych.

4. W豉軼iwy organ Policji mo瞠, w pozwoleniu na bro, ograniczy lub wykluczy mo磧iwo嗆 jej noszenia, co potwierdza si w legitymacji posiadacza broni. 5. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, rodzaje broni i amunicji szczeg鏊nie niebezpiecznych oraz rodzaje broni odpowiadaj帷ej celom, o kt鏎ych mowa w ust. 3.


Art. 11
Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku:

1) posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850,

2) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odr瑿nych przepis闚,

3) dysponowania broni przez przedsi瑿iorc闚 dokonuj帷ych obrotu broni i amunicj na podstawie koncesji lub 鈍iadcz帷ych us逝gi rusznikarskie na podstawie odr瑿nych przepis闚, o ile jest to zwi您ane bezpo鈔ednio z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej,

4) u篡wania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy dzia豉j帷ej na podstawie zezwolenia w豉軼iwego organu,

5) posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm,

6) posiadania r璚znych miotaczy gazu obezw豉dniaj帷ego,

7) posiadania przedmiot闚 przeznaczonych do obezw豉dniania os鏏 za pomoc energii elektrycznej o 鈔edniej warto軼i pr康u w obwodzie nie przekraczaj帷ej 10 mA i energii nie przekraczaj帷ej 300 mJ.


Art. 12
1. Pozwolenie na bro wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

2. W pozwoleniu okre郵a si:

1) cel, w jakim zosta這 wydane,

2) rodzaj broni,

3) liczb egzemplarzy broni.

3. Wraz z pozwoleniem wydaje si za鈍iadczenie uprawniaj帷e do nabycia, w terminie trzech miesi璚y od daty wydania za鈍iadczenia, okre郵onego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz okre郵onej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni wraz z amunicj.

4. Je瞠li bro nie zosta豉 nabyta w terminie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, na 膨danie zainteresowanej osoby wydaje si kolejne za鈍iadczenie.


Art. 13
1. Nabywca broni jest zobowi您any j zarejestrowa w ci庵u 5 dni; obowi您ek rejestracji nie dotyczy broni, kt鏎ej mowa w art. 11 pkt 1-3 i pkt 5-7.

2. Rejestracji dokonuje w豉軼iwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni.

3. Fakt posiadania zarejestrowanej broni potwierdza si w legitymacji posiadacza broni.


Art. 14
Amunicj mo積a nabywa na podstawie legitymacji posiadacza broni lub 鈍iadectwa broni, wy陰cznie do tej broni, kt鏎a jest okre郵ona w legitymacji lub w 鈍iadectwie broni.

Art. 15
1. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobom:

1) nie maj帷ym uko鎍zonych 21 lat,

2) z zaburzeniami psychicznymi, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawno軼i psychofizycznej,

3) wykazuj帷ym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

4) uzale積ionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,

5) nie posiadaj帷ym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) co do kt鏎ych istnieje uzasadniona obawa, 瞠 mog u篡 broni w celach sprzecznych z interesem bezpiecze雟twa lub porz康ku publicznego, w szczeg鏊no軼i skazanym prawomocnym orzeczeniem s康u za przest瘼stwo z u篡ciem przemocy lub gro嬌y bezprawnej albo wobec kt鏎ych toczy si post瘼owanie karne o pope軟ienie takiego przest瘼stwa.

2. Na wniosek szko造, organizacji sportowej i stowarzyszenia obronnego pozwolenie mo瞠 by wydane osobie maj帷ej uko鎍zone 18 lat, jednak瞠 tylko na bro s逝膨c do cel闚 sportowych.

3. Osoba, kt鏎a wyst瘼uje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro, przedstawia w豉軼iwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upowa積ionych lekarza i psychologa, stwierdzaj帷e, 瞠 nie nale篡 ona do os鏏 wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzaj帷e, 瞠 mo瞠 ona dysponowa broni.

4. Osoba posiadaj帷a pozwolenie na bro jest obowi您ana raz na 5 lat przedstawi w豉軼iwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o kt鏎ych mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowi您any jest zawiadomi o tym w豉軼iwy organ Policji.

5. W przypadku ujawnienia okoliczno軼i dostatecznie uzasadniaj帷ych podejrzenie, i osoba posiadaj帷a pozwolenie na bro nale篡 do os鏏 wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, w豉軼iwy organ Policji mo瞠 zobowi您a t osob do niezw這cznego poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzecze, o kt鏎ych mowa w ust. 3.

6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotycz funkcjonariuszy Policji, Urz璠u Ochrony Pa雟twa, Stra篡 Granicznej, S逝瘺y Wi瞛iennej oraz funkcjonariuszy innych pa雟twowych formacji uzbrojonych i 穎軟ierzy zawodowych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, je瞠li na podstawie odr瑿nych przepis闚 posiadaj przydzielon im bro s逝瘺ow.

7. Minister w豉軼iwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych oraz ministrem w豉軼iwym do spraw finans闚 publicznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia:

1) zakres bada lekarskich i psychologicznych, kt鏎ym jest obowi您ana podda si osoba, o kt鏎ej mowa w ust. 3 i 4,

2) lekarzy i psycholog闚 upowa積ionych do przeprowadzania bada oraz wydawania orzecze, o kt鏎ych mowa w ust. 3 i 4,

3) warunki i tryb:

a) odwo造wania si od orzecze lekarskich i psychologicznych,

b) uzyskiwania i utraty uprawnie przez lekarzy i psycholog闚 do przeprowadzania bada lekarskich i psychologicznych,

c) kontroli wykonywania i dokumentowania bada lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzecze lekarskich i psychologicznych,

4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psycholog闚 przeprowadzaj帷ych badania lekarskie i psychologiczne,

5) spos鏏 post瘼owania z dokumentacj zwi您an z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokument闚,

6) maksymalne stawki op豉t za badania lekarskie i psychologiczne.

8. Koszty zwi您ane z wydaniem orzecze, o kt鏎ych mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana badaniu.

9. Minister w豉軼iwy do spraw zdrowia okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wykaz stan闚 chorobowych i jednostek zaburze funkcjonowania psychologicznego, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wykluczaj帷ych mo磧iwo嗆 wydania pozwolenia na bro.


Art. 16
1. Osoba, kt鏎a wyst瘼uje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro, jest obowi您ana zda egzamin przed komisj powo豉n przez w豉軼iwy organ Policji ze znajomo軼i przepis闚 dotycz帷ych posiadania i u篡wania danej broni oraz z umiej皻no軼i pos逝giwania si t broni.

2. Od egzaminu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, zwolnieni s funkcjonariusze Policji, Urz璠u Ochrony Pa雟twa, Stra篡 Granicznej, S逝瘺y Wi瞛iennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych pa雟twowych formacji uzbrojonych i 穎軟ierze zawodowi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cz這nkowie Polskiego Zwi您ku υwieckiego - w zakresie broni my郵iwskiej, oraz cz這nkowie Polskiego Zwi您ku Strzelectwa Sportowego posiadaj帷y licencj zezwalaj帷 na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, je瞠li zdali taki egzamin na podstawie odr瑿nych przepis闚.

3. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw finans闚 publicznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, sk豉d komisji egzaminacyjnej oraz stawki odp豉tno軼i za egzamin. Egzamin powinien sk豉da si z cz窷ci teoretycznej, dotycz帷ej znajomo軼i przepis闚 w zakresie zgodnego z prawem posiadania i u篡wania danej broni, oraz z cz窷ci praktycznej, dotycz帷ej umiej皻no軼i pos逝giwania si t broni, a stawki odp豉tno軼i za egzamin powinny by zr騜nicowane w zale積o軼i od celu, w jakim ma by wydane pozwolenie na bro.


Art. 17
1. W豉軼iwy organ Policji mo瞠 odm闚i wydania pozwolenia na bro osobie, kt鏎a naruszy豉:

1) warunki okre郵one w pozwoleniu na bro, o kt鏎ych mowa w art. 10 ust. 4,

2) obowi您ek rejestracji broni, o kt鏎ym mowa w art. 13 ust. 1,

3) obowi您ek zawiadomienia Policji o utracie broni, o kt鏎ym mowa w art. 25,

4) obowi您ek zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania, o kt鏎ym mowa w art. 26,

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o kt鏎ych mowa w art. 32.

2. W豉軼iwy organ Policji mo瞠 odm闚i wydania pozwolenia na bro osobie, kt鏎ej cofni皻o pozwolenie na bro na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.


Art. 18
1. W豉軼iwy organ Policji cofa pozwolenie na bro, je瞠li osoba, kt鏎ej pozwolenie takie wydano:

1) nie przestrzega warunk闚 okre郵onych w pozwoleniu na bro, o kt鏎ych mowa w art. 10 ust. 4,

2) nale篡 do os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6,

3) naruszy豉 obowi您ek zawiadomienia Policji o utracie broni, o kt鏎ym mowa w art. 25,

4) znajduj帷 si w stanie po u篡ciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie dzia豉j帷ego 鈔odka, nosi bro przy sobie.

2. W豉軼iwy organ Policji mo瞠 cofn望 pozwolenie na bro, je瞠li usta造 okoliczno軼i faktyczne, kt鏎e stanowi造 podstaw do jego wydania.

3. W豉軼iwy organ Policji mo瞠 cofn望 pozwolenie na bro w przypadku naruszenia przez osob posiadaj帷 pozwolenie:

1) obowi您ku rejestracji broni, o kt鏎ym mowa w art. 13 ust. 1,

2) obowi您ku poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzecze lekarskiego i psychologicznego, o kt鏎ych mowa w art. 15 ust. 3-5,

3) obowi您ku zawiadomienia w豉軼iwego organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania, o kt鏎ym mowa w art. 26,

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o kt鏎ych mowa w art. 32,

5) wymogu uzyskania zgody na wyw霩 broni i amunicji za granic, o kt鏎ym mowa w art. 38,

6) zasady, o kt鏎ej mowa w art. 45,

7) zakazu u篡czania broni osobie nieuprawnionej.


Art. 19
1. W przypadku gdy ujawnione zostan okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3, a zw這ka zagra瘸豉by bezpiecze雟twu publicznemu, Policja mo瞠 przej望, za pokwitowaniem, bro i amunicj do depozytu oraz odebra dokumenty potwierdzaj帷e legalno嗆 posiadania broni.

2. Bro oraz dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 1, niezw這cznie przekazuje si organowi w豉軼iwemu do wydania pozwolenia na bro.

3. Uprawnienia i obowi您ki, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, realizuje tak瞠 Stra Graniczna na obszarze przej軼ia granicznego i w strefie nadgranicznej.

Art. 20
Cofni璚ie pozwolenia na bro nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 21
1. Dopuszcza si zbywanie broni i amunicji do tej broni pomi璠zy osobami posiadaj帷ymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. 2. Zbywaj帷y bro i amunicj do tej broni obowi您any jest niezw這cznie powiadomi pisemnie o tym fakcie w豉軼iwy organ Policji.

Art. 22
1. Osoba, kt鏎a utraci豉 uprawnienie do posiadania broni, jest obowi您ana niezw這cznie zby bro i amunicj do tej broni.

2. Zbycie broni, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 nast徙i za po鈔ednictwem przedsi瑿iorcy uprawnionego do obrotu broni lub w spos鏏, o kt鏎ym mowa w art. 21.

3. Je瞠li bro nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, nale篡 j z這篡 wraz z amunicj do depozytu w豉軼iwego organu Policji.

4. Z這瞠nie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o kt鏎ym mowa w ust. 2.

Art. 23
1. Z zastrze瞠niem przepisu ust. 2, koszty zwi您ane z deponowaniem broni i amunicji ponosi Policja.

2. Osoba sk豉daj帷a bro i amunicj do depozytu, z wyj徠kiem znalazcy broni i amunicji, oraz osoba, kt鏎a wesz豉 w posiadanie broni lub amunicji po osobie zmar貫j, a tak瞠 sk豉daj帷a bro i amunicj do depozytu w trybie, o kt鏎ym mowa w art. 54, ponosi koszty zwi您ane z deponowaniem broni i amunicji.

3. W przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 2, op豉ty zwi您ane z deponowaniem broni i amunicji s pobierane po up造wie roku od dnia z這瞠nia broni i amunicji do depozytu.

Art. 24
Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw finans闚 publicznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady deponowania broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego, o kt鏎ym mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odp豉tno軼i za przechowywanie broni i amunicji w depozycie, z uwzgl璠nieniem zapewnienia protokolarnego przyj璚ia broni i amunicji do depozytu, prowadzenia ich ewidencji oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym.

Art. 25
Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest obowi您any niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w ci庵u 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomi o tym Policj.

Art. 26
Osoba posiadaj帷a pozwolenie na bro jest obowi您ana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania, organ Policji w豉軼iwy ze wzgl璠u na nowe miejsce zamieszkania.Art. 27
1. W豉軼iwe organy Policji, a w stosunku do 穎軟ierzy zawodowych - w豉軼iwe organy wojskowe, s uprawnione do kontroli wykonywania obowi您k闚 wynikaj帷ych z przepis闚 ustawy przez osoby oraz podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 1.

2. Dane osobowe os鏏 posiadaj帷ych pozwolenie na bro oraz dane dotycz帷e podmiot闚, o kt鏎ych mowa w art. 29, urz璠owe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporz康zone w zwi您ku ze sprawami pozwole na bro oraz liczba posiadanych przez te osoby i podmioty egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegaj, z zastrze瞠niem ust. 3, wpisowi do rejestru prowadzonego przez Komendanta G堯wnego Policji.

3. Dane osobowe 穎軟ierzy zawodowych posiadaj帷ych pozwolenie na bro, urz璠owe informacje i opinie o tych osobach rz康zone w zwi您ku ze sprawami pozwole na bro oraz liczba posiadanych przez te osoby egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegaj wpisowi do rejestru prowadzonego przez w豉軼iwy organ wojskowy.

4. W豉軼iwy organ wojskowy, o kt鏎ym mowa w ust. 3, przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komendantowi G堯wnemu Policji informacj o liczbie pozwole na bro wydanych w roku poprzednim, wraz z informacj o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na kt鏎e pozwolenia te zosta造 wydane.

5. Polski Zwi您ek υwiecki i zarz康y stowarzysze strzeleckich s obowi您ane do corocznego sk豉dania w豉軼iwym organom Policji aktualnych wykaz闚 cz這nk闚 uprawiaj帷ych 這wiectwo lub strzelectwo z u篡ciem w豉snej broni oraz do powiadamiania tych organ闚 o wykluczeniu wymienionych cz這nk闚 tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.

6. Wykaz, o kt鏎ym mowa w ust. 5, obejmuje imi i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno軼i (PESEL) oraz adres zamieszkania.

Art. 28
Broni odpowiadaj帷ej celom 這wieckim i broni odpowiadaj帷ej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni mo積a u篡cza osobom posiadaj帷ym pozwolenie na bro wydane w celach 這wieckich lub sportowych.

Art. 29
1. Pozwolenie na bro na okaziciela, zwane dalej "鈍iadectwem broni", mo瞠 by wydane:

1) przedsi瑿iorcom i jednostkom organizacyjnym, kt鏎zy na podstawie odr瑿nych przepis闚 powo豉li wewn皻rzne s逝瘺y ochrony, je瞠li bro jest niezb璠na do wykonywania przez te s逝瘺y zada wynikaj帷ych z planu ochrony,

2) przedsi瑿iorcom, kt鏎zy uzyskali koncesje na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie us逝g ochrony os鏏 i mienia, je瞠li bro jest im niezb璠na w zakresie i formach okre郵onych w koncesji,

3) podmiotom prowadz帷ym strzelnic,

4) szko這m, organizacjom sportowym i 這wieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji 獞icze strzeleckich lub innym plac闚kom o鈍iatowym oraz organizatorom kurs闚, kszta販帷ym w zawodzie pracownika ochrony,

5) podmiotom wykonuj帷ym zadania zwi您ane z realizacj film闚 i innych przedsi瞝zi耩 artystycznych,

6) urz璠om, instytucjom, zak豉dom, przedsi瑿iorcom i innym podmiotom, kt鏎ych pracownikom bro jest niezb璠na do ochrony osobistej w zwi您ku z wykonywaniem przez nich obowi您k闚 pracowniczych zwi您anych ze szczeg鏊nym nara瞠niem na zamach przeciwko 篡ciu lub zdrowiu.

2. 安iadectwo broni na bro szczeg鏊nie niebezpieczn mo瞠 by wydane wy陰cznie podmiotom, o kt鏎ych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kurs闚, kszta販帷ym w zawodzie pracownika ochrony.

3. Podmioty, o kt鏎ych mowa w ust. 1, po uzyskaniu 鈍iadectwa broni mog nabywa bro i amunicj na zasadach okre郵onych w art. 12 ust. 3 i art. 14 albo najmowa bro od Policji lub Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 30
1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zada wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem zasad okre郵onych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1, mog zosta dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zada.

2. Dopuszczenie do posiadania broni nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez w豉軼iwy organ Policji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz os鏏, kt鏎e na podstawie odr瑿nych przepis闚 posiadaj licencj pracownika ochrony fizycznej.

4. Legalno嗆 posiadania broni przez osoby, o kt鏎ych mowa w ust. 1, oraz przez osoby posiadaj帷e licencj pracownika ochrony fizycznej potwierdza si w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Art. 31
1. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wzory: legitymacji posiadacza broni, za鈍iadczenia uprawniaj帷ego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz 鈍iadectwa broni. Legitymacje i za鈍iadczenia powinny zawiera dane umo磧iwiaj帷e jednoznaczn identyfikacj osoby oraz rodzaju broni.

2. Minister Obrony Narodowej oraz minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵, w drodze rozporz康zenia, organy wojskowe w豉軼iwe do wydawania pozwole na bro podleg造m im 穎軟ierzom zawodowym i kontroli wykonywania obowi您k闚 wynikaj帷ych z przepis闚 ustawy przez osoby, kt鏎e uzyska造 pozwolenie na bro, oraz do prowadzenia rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 27 ust. 3.

Art. 32
1. Bro i amunicj nale篡 przechowywa i nosi w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y dost瘼 do nich os鏏 nieuprawnionych.

2. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem w豉軼iwym do spraw kultury, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wy陰czeniem podmiot闚, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzgl璠nieniem zabezpiecze uniemo磧iwiaj帷ych dost瘼 do broni i amunicji osobom trzecim.

Art. 33
1. Je瞠li interes bezpiecze雟twa pa雟twa lub porz康ek publiczny tego wymagaj, minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych mo瞠 wprowadzi, w drodze rozporz康zenia, na obszarze ca貫go pa雟twa lub na okre郵onych obszarach, zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni lub niekt鏎ych jej rodzaj闚 na czas okre郵ony.

2. Zakaz, o kt鏎ym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich os鏏 posiadaj帷ych bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wy陰czeniem os鏏 posiadaj帷ych bro na podstawie 鈍iadectwa broni wydanego podmiotom, o kt鏎ych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wy陰czeniem os鏏, o kt鏎ych mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.

Rozdzia 3Przew霩 przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyw霩 z zagranicy i wyw霩 za granic broni i amunicji oraz posiadania broni i amunicji przez cudzoziemc闚
Art. 34
Przew霩 broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo瞠 nast徙i na podstawie za鈍iadczenia wydanego przez w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 35
1. Przewo瞠nie broni i amunicji 鈔odkami transportu publicznego, z zastrze瞠niem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezb璠nych 鈔odk闚 bezpiecze雟twa, pod warunkiem 瞠 bro i amunicja s zabezpieczone w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y powstanie zagro瞠nia 篡cia, zdrowia lub mienia.

2. Przewo瞠nie broni i amunicji w kabinach pasa瞠rskich statk闚 powietrznych przez osoby inne ni specjalnie do upowa積ione na podstawie odr瑿nych przepis闚 jest zakazane.

3. Minister w豉軼iwy do spraw transportu oraz minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵, w d rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i warunki przewo瞠nia broni i amunicji 鈔odkami transportu publicznego, w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y powstanie zagro瞠nia 篡cia, zdrowia lub mienia.

Art. 36
1. Przesy豉nie broni oraz amunicji za po鈔ednictwem podmiot闚 zajmuj帷ych si przewo瞠niem i dor璚zaniem przesy貫k jest zakazane, z zastrze瞠niem ust. 3 i 4.

2. Organy celne, a tak瞠 jednostki przewo膨ce przesy趾i pocztowe, w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zakazu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, zatrzymuj przesy趾, zawiadamiaj帷 o tym najbli窺zy organ Policji, kt鏎y jest zobowi您any niezw這cznego protokolarnego przej璚ia do depozytu.

3. Dopuszcza si przesy豉nie broni za po鈔ednictwem podmiot闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, pomi璠zy przedsi瑿iorstwami uprawnionymi na podstawie odr瑿nych przepis闚 do prowadzenia obrotu broni lub do jej wytwarzania.

4. Dopuszcza si przesy豉nie broni z zagranicy dla os鏏 fizycznych posiadaj帷ych pozwolenie na dany rodzaj bro po鈔ednictwem podmiot闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.

5. Minister w豉軼iwy do spraw 陰czno軼i, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw wewn皻rznych oraz min w豉軼iwym do spraw finans闚 publicznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i warunki przesy豉ni w przypadkach, o kt鏎ych mowa w ust. 3 i 4, z uwzgl璠nieniem zabezpiecze uniemo磧iwiaj帷ych utrat broni or uwzgl璠nieniem poddania tej broni odprawie celnej.

Art. 37
1. Przyw霩 broni i amunicji z zagranicy przez obywateli polskich na w豉sne potrzeby wymaga uprzedniego wydania za鈍iadczenia przez w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Osoby, o kt鏎ych mowa w ust. 1, przekraczaj帷 granic, s obowi您ane do pisemnego zg這szenia w豉軼iwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezw這cznie przekazuje informacje zawarte w zg這szeniu w豉軼iwemu organowi Policji.

3. Je瞠li osoby, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s obowi您ane niezw這cznie z這篡 przywo穎n bro i amunicj do depozytu w豉軼iwego organu celnego, a tak瞠, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyst徙i do w豉軼iwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro.

4. Koszty zwi您ane z deponowaniem broni i amunicji w trybie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, ponosi osoba sk豉daj帷a amunicj do depozytu.

5. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wz鏎 zg這szenia oraz tryb przekazy informacji, o kt鏎ych mowa w ust. 2. Zg這szenie powinno zawiera dane, kt鏎e pozwol na jednoznaczn identyfikacj przywo膨cej bro i amunicj, a tak瞠 jednoznaczn identyfikacj tej broni i amunicji.

Art. 38
Wyw霩 broni i amunicji za granic przez obywateli polskich wymaga zgody w豉軼iwego organu Policji.

Art. 39
1. Cz這nkowie misji dyplomatycznych i urz璠闚 konsularnych oraz osoby zr闚nane z nimi na podstawie porozumie mi璠zynarodowych mog posiada bro i amunicj na podstawie porozumie mi璠zynarodowych lub na zasadzie wzajemno軼i w celach:

1) ochrony osobistej,

2) 這wieckich,

3) sportowych,

4) kolekcjonerskich,

5) pami徠kowych.

2. Cudzoziemcom, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w豉軼iwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na bro na pe軟ienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urz璠ach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych oraz minister w豉軼iwy do spraw zagranicznych okre郵, w d rozporz康zenia, tryb i warunki wydawania pozwole na bro cudzoziemcom, o kt鏎ych mowa w ust. 1, z uwzgl璠ni wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydanego cudzoziemcowi przez w豉軼iwy pa雟twa, kt鏎ego jest obywatelem.

Art. 40
Cudzoziemcy nie wymienieni w art. 39 ust. 1 mog posiada bro i amunicj, je瞠li s one niezb璠ne do wykonywania czynno軼i zwi您anych z ochron misji dyplomatycznych i urz璠闚 konsularnych pa雟tw obcych, przedstawicielstw organizacji mi璠zynarodowych, cz這nk闚 oficjalnych delegacji zagranicznych, a tak瞠 do innych cel闚 wynikaj帷ych z porozumie mi璠zynarodowych lub z zasady wzajemno軼i, z uwzgl璠nieniem przepisu art. 39 ust. 2 i przepis闚 wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.

Art. 41
1. Przyw霩 broni i amunicji z zagranicy oraz jej wyw霩 za granic przez cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagaj uprzedniego wydania za鈍iadczenia przez w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Za鈍iadczenie zast瘼uje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

2. Je瞠li up造n掖 termin wa積o軼i za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 1, bro i amunicja podlegaj niezw這cznemu ~瞠niu do depozytu organu Policji w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach w豉軼iwy organ Policji mo瞠 wyda cudzoziemcowi za鈍iadczenie zast瘼uj帷e pozwolenie na bro oraz uprawniaj帷e do wywozu broni i amunicji, okre郵aj帷 termin wa積o軼i tego za鈍iadczenia nie d逝窺zy ni 14 dni.

4. Je瞠li cudzoziemcy, o kt鏎ych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, nie spe軟iaj warunk闚 okre郵onych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez w豉軼iwy organ Stra篡 Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji w豉軼iwemu ze wzgl璠u na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemc闚.

Art. 42
1. Cudzoziemcy przybywaj帷y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog przywozi i wywozi bro odpowiadaj帷 celom 這wieckim, a tak瞠 amunicj do niej w liczbie nie przekraczaj帷ej 陰cznie 100 sztuk, o ile bro i amunicja maj s逝篡 do polowa organizowanych na podstawie odr瑿nych przepis闚.

2. Cudzoziemcy przybywaj帷y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzi璚ia udzia逝 w imprezach sportowych, kt鏎ych regulamin wymaga u篡cia broni, lub w przygotowaniach do takich imprez mog przywozi i wywozi bro odpowiadaj帷 celom sportowym oraz amunicj do tej broni w ilo軼iach okre郵onych w zaproszeniu organizator闚 imprez sportowych. Zaproszenia musz by potwierdzone przez w豉軼iwego komendanta wojew鏚zkiego Policji.

3. Przyw霩 oraz wyw霩 broni i amunicji przez cudzoziemc闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, odbywa si na podstawie za鈍iadczenia wydanego przez w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, kt鏎e zast瘼uje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

4. Za鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemc闚 do nabycia amunicji do broni okre郵onej w tym za鈍iadczeniu.

5. Je瞠li up造n掖 termin wa積o軼i za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 3, bro i amunicja podlegaj niezw這cznemu z這瞠niu do depozytu organu Policji w豉軼iwego ze wzgl璠u na miejsce pobytu cudzoziemca.

6. W szczeg鏊nie uzasadnionych przypadkach w豉軼iwy organ Policji mo瞠 wyda cudzoziemcowi za鈍iadczenie zast瘼uj帷e pozwolenie na bro oraz uprawniaj帷e do wywozu broni i amunicji, okre郵aj帷 termin wa積o軼i tego za鈍iadczenia nie d逝窺zy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio.

7. Je瞠li cudzoziemcy, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, nie spe軟iaj warunk闚 okre郵onych w ust. 1-3 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez w豉軼iwy organ Stra篡 Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji w豉軼iwemu ze wzgl璠u na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemc闚.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich maj帷ych miejsce sta貫go zamieszkania za granic.

Art. 43
1. Cudzoziemcy nie wymienieni w art. 39 ust. 1, posiadaj帷y upowa積ienie w豉dz swojego pa雟twa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, po鈍iadczone przez w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, mog nabywa bro na podstawie za鈍iadczenia wydanego przez w豉軼iwy organ Policji, o kt鏎ym mowa w ust. 2.

2. Na wniosek cudzoziemca posiadaj帷ego dokumenty, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w豉軼iwy ze wzgl璠u na miejsce pobytu cudzoziemca komendant wojew鏚zki Policji wydaje za鈍iadczenie uprawniaj帷e do nabycia okre郵onego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni.

3. Nabycie broni, o kt鏎ym mowa w ust. 1, mo瞠 dotyczy wy陰cznie tych rodzaj闚 broni, kt鏎e, zgodnie z przepisami ustawy, mog posiada osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na bro.

4. Zbywaj帷y bro cudzoziemcowi jest obowi您any niezw這cznie z這篡 t bro do depozytu komendanta wojew鏚zkiego Policji, kt鏎y wyda cudzoziemcowi za鈍iadczenie uprawniaj帷e do nabycia broni.

5. Do wywozu za granic nabytej przez cudzoziemca broni uprawnia za鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 2, z terminem wa積o軼i do 2 dni.

6. Wydanie cudzoziemcowi broni z depozytu policyjnego nast瘼uje wraz z wydaniem za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w ust. 5.

7. W przypadku gdy broni nie wywieziono za granic w terminie okre郵onym w za鈍iadczeniu, bro podlega niezw這cznemu z這瞠niu do depozytu najbli窺zego organu Policji, a w豉軼iwy komendant wojew鏚zki Policji wydaje kolejne za鈍iadczenie.

8. Je瞠li cudzoziemiec nie spe軟ia warunk闚 okre郵onych w ustawie, bro podlega zatrzymaniu przez w豉軼iwy organ Stra篡 Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji w豉軼iwemu ze wzgl璠u na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

9. W豉軼iwy organ celny niezw這cznie zawiadamia o fakcie wywozu przez cudzoziemca broni nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komendanta wojew鏚zkiego Policji, o kt鏎ym mowa w ust. 2.

10. Komendant wojew鏚zki Policji, o kt鏎ym mowa w ust. 2, niezw這cznie zawiadamia o fakcie nabycia broni przez cudzoziemca oraz o jej wywozie za granic urz康 konsularny pa雟twa, kt鏎ego w豉dze wyda造 temu cudzoziemcowi upowa積ienie, o kt鏎ym mowa w ust. 1.

Art. 44
Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych, w porozumieniu z ministrem w豉軼iwym do spraw zagranicznych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wzory za鈍iadcze, o kt鏎ych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 2. Za鈍iadczenia powinny zawiera opis przywo穎nej, przewo穎nej lub wywo穎nej broni i amunicji, umo磧iwiaj帷y ich jednoznaczn identyfikacj, a tak瞠 dane, kt鏎e wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniaj帷ym do przekroczenia granicy pa雟twa pozwol na ustalenie to窺amo軼i ich posiadacza.


Rozdzia 4Strzelnice
Art. 45
Bro, kt鏎a jest zdolna do ra瞠nia cel闚 na odleg這嗆, mo瞠 by u篡wana w celach szkoleniowych i sportowych na strzelnicach.

Art. 46
1. Strzelnice powinny by zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w spos鏏 nie naruszaj帷y wymog闚 zwi您anych z ochron 鈔odowiska oraz wykluczaj帷y mo磧iwo嗆 wydostania si poza ich obr瑿 pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w spos鏏 zgodny z regulaminem strzelnicy.

2. Szczeg馧owe zasady zachowania bezpiecze雟twa na strzelnicy okre郵a regulamin strzelnicy.

3. Minister w豉軼iwy do spraw wewn皻rznych okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzgl璠niaj帷 warunki korzystania ze strzelnicy oraz spos鏏 obchodzenia si z broni i spos鏏 zachowania si os鏏 przebywaj帷ych na strzelnicy.

Art. 47
Dopuszczenie strzelnicy do u篡tkowania oraz zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nast瘼uje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez w豉軼iwego w鎩ta, burmistrza (prezydenta miasta).

Art. 48
Minister w豉軼iwy do spraw ochrony 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, wymagania w zakresie ochrony 鈔odowiska dotycz帷e budowy i u篡tkowania strzelnic.

Art. 49
Przepis闚 rozdzia逝 nie stosuje si do strzelnic Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urz璠u Ochrony Pa雟twa, Stra篡 Granicznej oraz S逝瘺y Wi瞛iennej.

Rozdzia 5Przepisy karneArt. 50
Kto porzuca bro paln lub amunicj, kt鏎a pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno軼i albo pozbawienia wolno軼i do lat 2.

Art. 51
1. Kto zbywa osobie nieuprawnionej albo bez wymaganego pozwolenia posiada albo wyrabia bro pneumatyczn, miotacz gazu obezw豉dniaj帷ego lub narz璠zie albo urz康zenie, kt鏎ego u篡wanie mo瞠 zagra瘸 篡ciu lub zdrowiu, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dope軟ia obowi您ku rejestracji broni albo obowi您ku zdania broni i amunicji do depozytu,

2) nie dope軟ia obowi您ku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni,

3) posiadaj帷 pozwolenie na bro, nie dope軟ia obowi您ku pisemnego zawiadomienia w豉軼iwego organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania,

4) nosi bro, znajduj帷 si w stanie po u篡ciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie dzia豉j帷ego 鈔odka,

5) przywozi z zagranicy albo wywozi za granic bro i amunicj lub przewozi bro i amunicj przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego za鈍iadczenia w豉軼iwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub bez zgody w豉軼iwego organu Policji, a tak瞠 nie dope軟ia obowi您ku pisemnego zg這szenia przywozu broni i amunicji przy przekraczaniu granicy,

6) narusza zakaz przesy豉nia broni i amunicji za po鈔ednictwem podmiot闚 zajmuj帷ych si przewo瞠niem i dor璚zaniem przesy貫k,

7) przechowuje oraz nosi bro i amunicj w spos鏏 umo磧iwiaj帷y dost瘼 do nich os鏏 nieuprawnionych,

8) przewozi bro lub amunicj 鈔odkami transportu publicznego, nie spe軟iaj帷 warunku prawid這wego zabezpieczenia broni i amunicji,

9) przewozi bro i amunicj w kabinie pasa瞠rskiego statku powietrznego, nie b璠帷 osob do tego upowa積ion na podstawie odr瑿nych przepis闚,

10) nosi bro, naruszaj帷 ograniczenie lub wykluczenie mo磧iwo軼i jej noszenia okre郵one przez w豉軼iwy organ Policji w pozwoleniu na bro, albo nosi bro, naruszaj帷 zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych,

11) u篡wa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do ra瞠nia cel闚 na odleg這嗆 poza strzelnicami,

12) narusza przepisy regulaminu okre郵aj帷ego zasady zachowania bezpiecze雟twa na strzelnicy.

3. Kto posiada bro, nie maj帷 przy sobie legitymacji posiadacza broni albo legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, podlega karze grzywny.

4. W razie pope軟ienia wykrocze, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, mo積a orzec przepadek broni i amunicji, chocia瘺y przedmioty te nie stanowi造 w豉sno軼i sprawcy.

5. Orzekanie w sprawach, o kt鏎ych mowa w ust. 1-4, nast瘼uje w trybie przepis闚 o post瘼owaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia 6

Przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

Art. 52
Zachowuj wa積o嗆 pozwolenia na bro i legitymacje nosz帷e nazw "pozwolenie na bro", wydane na podstawie dotychczasowych przepis闚.

Art. 53
Do nie zako鎍zonych decyzj ostateczn post瘼owa w sprawach pozwole na bro stosuje si przepisy dotychczasowe.

Art. 54
Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada bro lub amunicj i w terminie do 90 dni od dnia wej軼ia w 篡cie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policj oraz z這篡 bro i amunicj do jej depozytu.

Art. 55
Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materia豉ch wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740), z wyj徠kiem przepis闚 art. 3, art. 18, art. 19 i art. 24-26, a tak瞠 przepis闚 art. 27, art. 28 i art. 32-35 w cz窷ci dotycz帷ej materia堯w wybuchowych.

Art. 56
Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 9 miesi璚y od dnia og這szenia, z wyj徠kiem przepisu art. 54, kt鏎y wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2020 knieja.pl.