knieja bullet Co szumi w kniejach
Filmy
Og這szenia
Forum dyskusyjne
Galerie zdj耩
Opowie軼i z kniei
Kuchnia my郵iwska
Kalendarz
Znalezione w sieci
Kynologia
Akty § Prawne
 
Strona g堯wna
 
 
 
 
 
 
Og這szenia
login: has這:
Zapomnia貫m has豉 Zarejestruj si!
     
« Akty prawne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Obowi您uje od 1 maja 2004 r., z wyj徠kiem art. 39 i 134 pkt 2, obowi您uj帷ych od 1 stycznia 2005 r.Rozdzia 1

Przepisy og鏊ne

Art. 1. Ustawa okre郵a cele, zasady i formy ochrony przyrody 篡wej i nieo篡wionej oraz krajobrazu.

Art. 2. 1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zr闚nowa穎nym u篡tkowaniu oraz odnawianiu zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody:
  1)  dziko wyst瘼uj帷ych ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚;
  2)  ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚 obj皻ych ochron gatunkow;
  3)  zwierz徠 prowadz帷ych w璠rowny tryb 篡cia;
  4)  siedlisk przyrodniczych;
  5)  siedlisk zagro穎nych wygini璚iem, rzadkich i chronionych gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚;
  6)  twor闚 przyrody 篡wej i nieo篡wionej oraz kopalnych szcz徠k闚 ro郵in i zwierz徠;
  7)  krajobrazu;
  8)  zieleni w miastach i wsiach;
  9)  zadrzewie.
2. Celem ochrony przyrody jest:
  1)  utrzymanie proces闚 ekologicznych i stabilno軼i ekosystem闚;
  2)  zachowanie r騜norodno軼i biologicznej;
  3)  zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
  4)  zapewnienie ci庵這軼i istnienia gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do w豉軼iwego stanu ochrony;
  5)  ochrona walor闚 krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewie;
  6)  utrzymywanie lub przywracanie do w豉軼iwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a tak瞠 pozosta造ch zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody;
  7)  kszta速owanie w豉軼iwych postaw cz這wieka wobec przyrody przez edukacj, informowanie i promocj w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 3. Cele ochrony przyrody s realizowane przez:
  1)  uwzgl璠nianie wymaga ochrony przyrody w polityce ekologicznej pa雟twa, programach ochrony 鈔odowiska przyjmowanych przez organy jednostek samorz康u terytorialnego, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategiach rozwoju wojew鏚ztw, planach zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw, strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i planach zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej oraz w dzia豉lno軼i gospodarczej i inwestycyjnej;
  2)  obejmowanie zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody formami ochrony przyrody;
  3)  opracowywanie i realizacj ustale plan闚 ochrony dla obszar闚 podlegaj帷ych ochronie prawnej, program闚 ochrony gatunk闚, siedlisk i szlak闚 migracji gatunk闚 chronionych;
  4)  realizacj krajowej strategii ochrony i zr闚nowa穎nego u篡tkowania r騜norodno軼i biologicznej wraz z programem dzia豉;
  5)  prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody;
  6)  prowadzenie bada naukowych nad problemami zwi您anymi z ochron przyrody.

Art. 4. 1. Obowi您kiem organ闚 administracji publicznej, os鏏 prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz os鏏 fizycznych jest dba這嗆 o przyrod b璠帷 dziedzictwem i bogactwem narodowym.
2. Organy administracji publicznej s obowi您ane do zapewnienia warunk闚 prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
3. Obowi您kiem organ闚 administracji publicznej, instytucji naukowych i o鈍iatowych, a tak瞠 publicznych 鈔odk闚 masowego przekazu jest prowadzenie dzia豉lno軼i edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.

Art. 5. U篡te w ustawie okre郵enia oznaczaj:
  1)  gatunek - zar闚no gatunek w znaczeniu biologicznym, jak i ka盥 ni窺z od gatunku biologicznego jednostk systematyczn, populacj, a tak瞠 miesza鎍e tego gatunku w pierwszym lub drugim pokoleniu, z wyj徠kiem form, ras i odmian udomowionych, hodowlanych lub uprawnych;
  2)  korytarz ekologiczny - obszar umo磧iwiaj帷y migracj ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚;
  3)  obszar specjalnej ochrony ptak闚 - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko wyst瘼uj帷ych ptak闚 jednego lub wielu gatunk闚, w kt鏎ego granicach ptaki maj korzystne warunki bytowania w ci庵u ca貫go 篡cia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju;
  4)  ochrona cz窷ciowa - ochron gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚 dopuszczaj帷 mo磧iwo嗆 redukcji liczebno軼i populacji oraz pozyskiwania osobnik闚 tych gatunk闚 lub ich cz窷ci;
  5)  ochrona czynna - stosowanie, w razie potrzeby, zabieg闚 ochronnych w celu przywr鏂enia naturalnego stanu ekosystem闚 i sk豉dnik闚 przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚;
  6)  ochrona ex situ - ochron gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚 poza miejscem ich naturalnego wyst瘼owania oraz ochron ska, skamienia這軼i i minera堯w w miejscach ich przechowywania;
  7)  ochrona in situ - ochron gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚, a tak瞠 element闚 przyrody nieo篡wionej, w miejscach ich naturalnego wyst瘼owania;
  8)  ochrona krajobrazowa - zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu;
  9)  ochrona 軼is豉 - ca趾owite i trwa貫 zaniechanie bezpo鈔edniej ingerencji cz這wieka w stan ekosystem闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody oraz w przebieg proces闚 przyrodniczych na obszarach obj皻ych ochron, a w przypadku gatunk闚 - ca這roczn ochron nale膨cych do nich osobnik闚 i stadi闚 ich rozwoju;
  10) ogr鏚 botaniczny - urz康zony i zagospodarowany teren wraz z infrastruktur techniczn i budynkami funkcjonalnie z nim zwi您anymi, b璠帷y miejscem ochrony ex situ, uprawy ro郵in r騜nych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy ro郵in okre郵onego gatunku oraz prowadzenia bada naukowych i edukacji;
  11) ogr鏚 zoologiczny - urz康zony i zagospodarowany teren wraz z infrastruktur techniczn i budynkami funkcjonalnie z nim zwi您anymi, gdzie zwierz皻a gatunk闚 dziko wyst瘼uj帷ych s hodowane i utrzymywane w celu ochrony ex situ, prowadzenia bada naukowych i edukacji oraz w celu ich publicznej ekspozycji nie mniej ni 7 dni w roku;
  12) ostoja - miejsce o warunkach sprzyjaj帷ych egzystencji ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚 zagro穎nych wygini璚iem lub rzadkich gatunk闚;
  13) o鈔odek rehabilitacji zwierz徠 - miejsce, w kt鏎ym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierz徠 dziko wyst瘼uj帷ych, wymagaj帷ych okresowej opieki cz這wieka w celu przywr鏂enia ich do 鈔odowiska przyrodniczego;
  14) otulina - stref ochronn granicz帷 z form ochrony przyrody i wyznaczon indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagro瞠niami zewn皻rznymi wynikaj帷ymi z dzia豉lno軼i cz這wieka;
  15) pozyskiwanie:
a)    zbi鏎 ro郵in lub grzyb闚 gatunk闚 chronionych lub ich cz窷ci ze stanowisk naturalnych do cel闚 gospodarczych,
b)    chwytanie, 這wienie lub zbieranie zwierz徠 gatunk闚 chronionych lub ich cz窷ci i produkt闚 pochodnych do cel闚 gospodarczych,
c)    eksploatacj lub wydobywanie skamienia這軼i, w tym kopalnych szcz徠k闚 ro郵in lub zwierz徠;
  16) r騜norodno嗆 biologiczna - zr騜nicowanie 篡wych organizm闚 wyst瘼uj帷ych w ekosystemach, w obr瑿ie gatunku i mi璠zy gatunkami, oraz zr騜nicowanie ekosystem闚;
  17) siedlisko przyrodnicze - obszar l康owy lub wodny, naturalny, p馧naturalny lub antropogeniczny, wyodr瑿niony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne;
  18) siedlisko ro郵in, siedlisko zwierz徠 lub siedlisko grzyb闚 - obszar wyst瘼owania ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚 w ci庵u ca貫go 篡cia lub dowolnym stadium ich rozwoju;
  19) specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwa貫j ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagro穎nych wygini璚iem gatunk闚 ro郵in lub zwierz徠 lub w celu odtworzenia w豉軼iwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub w豉軼iwego stanu ochrony tych gatunk闚;
  20) 鈔odowisko przyrodnicze - krajobraz wraz z tworami przyrody nieo篡wionej oraz naturalnymi i przekszta販onymi siedliskami przyrodniczymi z wyst瘼uj帷ymi na nich ro郵inami, zwierz皻ami i grzybami;
  21) tereny zieleni - tereny wraz z infrastruktur techniczn i budynkami funkcjonalnie z nimi zwi您anymi, pokryte ro郵inno軼i, znajduj帷e si w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pe軟i帷e funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub os這nowe, a w szczeg鏊no軼i parki, ziele鎍e, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a tak瞠 ziele towarzysz帷 ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sk豉dowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemys這wym;
  22) udost瘼nianie - umo磧iwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
  23) walory krajobrazowe - warto軼i ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwi您ane z nim rze嬌 terenu, twory i sk豉dniki przyrody, ukszta速owane przez si造 przyrody lub dzia豉lno嗆 cz這wieka;
  24) w豉軼iwy stan ochrony gatunku - stan, w kt鏎ym dane o dynamice liczebno軼i populacji tego gatunku wskazuj, 瞠 gatunek jest trwa造m sk豉dnikiem w豉軼iwego dla niego siedliska, naturalny zasi璕 gatunku nie zmniejsza si ani nie ulegnie zmniejszeniu w daj帷ej si przewidzie przysz這軼i oraz odpowiednio du瞠 siedlisko dla utrzymania si populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal b璠zie istnia這;
  25) w豉軼iwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - stan, w kt鏎ym naturalny zasi璕 siedliska przyrodniczego i obszary zaj皻e przez to siedlisko w obr瑿ie jego zasi璕u nie zmieniaj si lub zwi瘯szaj si, struktura i funkcje, kt鏎e s konieczne do d逝gotrwa貫go utrzymania si siedliska, istniej i prawdopodobnie nadal b璠 istnia造 oraz typowe dla tego siedliska gatunki znajduj si we w豉軼iwym stanie ochrony;
  26) wst瘼 do parku narodowego albo rezerwatu przyrody - wej軼ie lub wjazd na obszar obj皻y ochron 軼is陰 lub czynn w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub rekreacyjnym;
  27) zadrzewienie - drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska nieb璠帷e lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 wrze郾ia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z p騧n. zm.1)), wraz z terenem, na kt鏎ym wyst瘼uj, i pozosta造mi sk豉dnikami szaty ro郵innej tego terenu, spe軟iaj帷e cele ochronne, produkcyjne lub spo貫czno-kulturowe;
  28) zagro瞠nie wewn皻rzne - czynnik mog帷y wywo豉 niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 chronionej przyrody, walor闚 krajobrazowych oraz przebiegu proces闚 przyrodniczych, wynikaj帷y z przyczyn naturalnych lub z dzia豉lno軼i cz這wieka w granicach obszar闚 lub obiekt闚 podlegaj帷ych ochronie prawnej;
  29) zagro瞠nie zewn皻rzne - czynnik mog帷y wywo豉 niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 chronionej przyrody, walor闚 krajobrazowych oraz przebiegu proces闚 przyrodniczych, wynikaj帷y z przyczyn naturalnych lub z dzia豉lno軼i cz這wieka, maj帷y swoje 廝鏚這 poza granicami obszar闚 lub obiekt闚 podlegaj帷ych ochronie prawnej.

Rozdzia 2

Formy ochrony przyrody

Art. 6. 1. Formami ochrony przyrody s:
  1)  parki narodowe;
  2)  rezerwaty przyrody;
  3)  parki krajobrazowe;
  4)  obszary chronionego krajobrazu;
  5)  obszary Natura 2000;
  6)  pomniki przyrody;
  7)  stanowiska dokumentacyjne;
  8)  u篡tki ekologiczne;
  9)  zespo造 przyrodniczo-krajobrazowe;
  10) ochrona gatunkowa ro郵in, zwierz徠 i grzyb闚.
2. W drodze porozumienia z s御iednimi pa雟twami mog by wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod wzgl璠em przyrodniczym w celu ich wsp鏊nej ochrony.

Art. 7. 1. Utworzenie lub powi瘯szenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z p騧n. zm.2)).
2. Utworzenie lub powi瘯szenie obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody obejmuj帷e obszary, kt鏎e stanowi nieruchomo軼i nieb璠帷e w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa, nast瘼uje za zgod w豉軼iciela, a w razie braku jego zgody - w trybie wyw豉szczenia okre郵onym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami.

Art. 8. 1. Park narodowy obejmuje obszar wyr騜niaj帷y si szczeg鏊nymi warto軼iami przyrodniczymi, naukowymi, spo貫cznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej ni 1.000 ha, na kt鏎ym ochronie podlega ca豉 przyroda oraz walory krajobrazowe.
2. Park narodowy tworzy si w celu zachowania r騜norodno軼i biologicznej, zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody nieo篡wionej i walor闚 krajobrazowych, przywr鏂enia w豉軼iwego stanu zasob闚 i sk豉dnik闚 przyrody oraz odtworzenia zniekszta販onych siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro郵in, siedlisk zwierz徠 lub siedlisk grzyb闚.
3. Park narodowy jest pa雟twow jednostk bud瞠tow w rozumieniu przepis闚 o finansach publicznych.
4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, w drodze zarz康zenia, nadaje parkowi narodowemu statut okre郵aj帷y jego struktur organizacyjn.

Art. 9. 1. Nadz鏎 nad parkami narodowymi sprawuje minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska.
2. Nadz鏎, o kt鏎ym mowa w ust. 1, obejmuje:
  1)  zatwierdzanie plan闚 finansowych oraz sporz康zanie sprawozda zbiorczych z dzia豉lno軼i park闚 narodowych;
  2)  zatwierdzanie rocznych zada rzeczowych wynikaj帷ych z planu ochrony lub zada ochronnych;
  3)  koordynowanie dzia豉lno軼i naukowej i edukacyjnej;
  4)  kontrol funkcjonowania park闚 narodowych;
  5)  funkcjonowanie S逝瘺 Park闚 Narodowych.

Art. 10. 1. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja nast瘼uje w drodze rozporz康zenia Rady Ministr闚, kt鏎e okre郵a jego nazw, obszar, przebieg granicy, otulin i nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa nieprzechodz帷e w trwa造 zarz康 parku narodowego. Rada Ministr闚, wydaj帷 rozporz康zenie, kieruje si rzeczywistym stanem warto軼i przyrodniczych obszaru. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku narodowego nast瘼uje wy陰cznie w razie bezpowrotnej utraty warto軼i przyrodniczych i kulturowych jego obszaru.
2. Utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja mo瞠 nast徙i po uzgodnieniu z w豉軼iwymi miejscowo organami uchwa這dawczymi jednostek samorz康u terytorialnego, na kt鏎ych obszarze dzia豉nia planuje si powy窺ze zmiany, oraz po zaopiniowaniu, w terminie 30 dni od dnia przed這瞠nia tych zmian, przez zainteresowane organizacje pozarz康owe. Niez這瞠nie opinii w przewidzianym terminie uznaje si za brak uwag.
3. Nieruchomo軼i Skarbu Pa雟twa po這穎ne w granicach parku narodowego i s逝膨ce realizacji jego cel闚 zostaj oddane w trwa造 zarz康 parku narodowego, na zasadach okre郵onych w rozdziale 5 dzia逝 II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami.
4. Administrowanie obszarami morskimi po這穎nymi w granicach parku narodowego odbywa si na podstawie dzia逝 III ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z p騧n. zm.3)).
5. Parkowi narodowemu przys逝guje prawo pierwokupu nieruchomo軼i po這穎nej w granicach parku narodowego na rzecz Skarbu Pa雟twa.
6. Projekty studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, plan闚 zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw oraz plan闚 zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej w cz窷ci dotycz帷ej parku narodowego i jego otuliny wymagaj uzgodnienia z dyrektorem parku narodowego w zakresie ustale tych plan闚, mog帷ych mie negatywny wp造w na ochron przyrody parku narodowego.

Art. 11. 1. Na obszarach granicz帷ych z parkiem narodowym wyznacza si otulin parku narodowego.
2. W otulinie mo瞠 by utworzona strefa ochronna zwierz徠 這wnych ze wzgl璠u na potrzeb ochrony zwierz徠 w parku narodowym.
3. Strefa ochronna zwierz徠 這wnych nie podlega w陰czeniu w granice obwod闚 這wieckich.
4. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska ustanawia, w drodze rozporz康zenia, stref ochronn zwierz徠 這wnych, okre郵aj帷 obszary wchodz帷e w jej sk豉d oraz kryteria i sposoby utrzymania w豉軼iwej liczebno軼i i struktury populacji poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierz徠 這wnych, kieruj帷 si potrzeb:
  1)  ochrony gatunk闚 zwierz徠 這wnych w parkach narodowych;
  2)  tworzenia strefy bezpiecze雟twa dla gatunk闚 zwierz徠 這wnych wychodz帷ych na 瞠rowiska poza obszar parku narodowego;
  3)  utrzymywania w豉軼iwej liczebno軼i i struktury populacji poszczeg鏊nych gatunk闚 zwierz徠 這wnych na obszarze parku narodowego w celu zachowania r闚nowagi przyrodniczej.
5. Ochrona zwierz徠 這wnych w strefie ochronnej zwierz徠 這wnych nale篡 do zada dyrektora parku narodowego.

Art. 12. 1. Obszar parku narodowego jest udost瘼niany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w spos鏏, kt鏎y nie wp造nie negatywnie na przyrod w parku narodowym.
2. W planie ochrony parku narodowego, a do czasu jego sporz康zenia - w zadaniach ochronnych ustala si miejsca, kt鏎e mog by udost瘼niane, oraz maksymaln liczb os鏏 mog帷ych przebywa jednocze郾ie w tych miejscach.
3. Za wst瘼 do parku narodowego lub na niekt鏎e jego obszary oraz za udost瘼nianie parku narodowego lub niekt鏎ych jego obszar闚 mog by pobierane op豉ty.
4. Wysoko嗆 op豉t, o kt鏎ych mowa w ust. 3, ustala dyrektor parku narodowego.
5. Op豉ta za jednorazowy wst瘼 do parku nie mo瞠 przekracza kwoty 6 z waloryzowanej o prognozowany 鈔ednioroczny wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych og馧em, przyj皻y w ustawie bud瞠towej.
6. Op豉ty, o kt鏎ych mowa w ust. 3, uiszcza si w formie wykupu biletu wst瘼u jednorazowego lub wst瘼u wielokrotnego w miejscach pobierania op豉t lub wnosi si na rachunek bankowy parku narodowego.
7. Op豉t za wst瘼 do parku narodowego lub na niekt鏎e jego obszary nie pobiera si od:
  1)  dzieci w wieku do 7 lat;
  2)  os鏏, kt鏎e posiadaj zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie bada naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  3)  uczni闚 szk馧 i student闚 odbywaj帷ych zaj璚ia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
  4)  mieszka鎍闚 gmin po這穎nych w granicach parku narodowego i gmin granicz帷ych z parkiem narodowym;
  5)  os鏏 udaj帷ych si do wyznaczonych w parku narodowym pla;
  6)  os鏏 udaj帷ych si do miejsc kultu religijnego.
8. Op豉t za wst瘼 do parku narodowego lub na niekt鏎e jego obszary w wysoko軼i 50 % stawki op豉ty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera si od:
  1)  uczni闚 szk馧 i student闚;
  2)  emeryt闚 i rencist闚;
  3)  os鏏 niepe軟osprawnych;
  4)  穎軟ierzy s逝瘺y czynnej.
9. Op豉ty, o kt鏎ych mowa w ust. 3, s przychodami gospodarstw pomocniczych przy parkach narodowych w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z p騧n. zm.4)) i s przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochron przyrody. Op豉ty pobierane za wst瘼 do parku narodowego, w wysoko軼i 15 % wp造w闚 za ka盥y kwarta, przeznacza si na dofinansowanie dzia豉lno軼i ratowniczej specjalistycznych organizacji ratowniczych - G鏎skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrza雟kiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzia豉j帷ych na terenie danego parku narodowego.
10. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska, uwzgl璠niaj帷 zr騜nicowanie walor闚 przyrodniczych i krajobrazowych park闚 narodowych, nasilenie ruchu turystycznego i jego oddzia造wanie na przyrod park闚 narodowych, okre郵i, w drodze rozporz康zenia, parki narodowe lub niekt鏎e ich obszary, gdzie za wst瘼 pobiera si op豉ty.

Art. 13. 1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub ma這 zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a tak瞠 siedliska ro郵in, siedliska zwierz徠 i siedliska grzyb闚 oraz twory i sk豉dniki przyrody nieo篡wionej, wyr騜niaj帷e si szczeg鏊nymi warto軼iami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
2. Na obszarach granicz帷ych z rezerwatem przyrody mo瞠 by wyznaczona otulina.
3. Uznanie za rezerwat przyrody obszar闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nast瘼uje w drodze rozporz康zenia wojewody, kt鏎e okre郵a jego nazw, po這瞠nie lub przebieg granicy i otulin, je瞠li zosta豉 wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a tak瞠 sprawuj帷ego nadz鏎 nad rezerwatem. Wojewoda, w drodze rozporz康zenia, za zgod ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska i po zasi璕ni璚iu opinii wojew鏚zkiej rady ochrony przyrody, mo瞠 zmniejszy lub zwi瘯szy obszar rezerwatu przyrody, zmieni cele ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty warto軼i przyrodniczych, dla kt鏎ych rezerwat zosta powo豉ny - zlikwidowa rezerwat przyrody.
4. Wojewoda, w drodze rozporz康zenia, mo瞠 wprowadzi op豉ty za wst瘼 na obszar rezerwatu przyrody, kieruj帷 si potrzeb ochrony przyrody.
5. Wojewoda ustala stawki op豉t, o kt鏎ych mowa w ust. 4, przy czym op豉ta za jednorazowy wst瘼 do rezerwatu nie mo瞠 przekracza kwoty 6 z waloryzowanej o prognozowany 鈔ednioroczny wska幡ik cen towar闚 i us逝g konsumpcyjnych og馧em, przyj皻y w ustawie bud瞠towej.
6. Op豉ty, o kt鏎ych mowa w ust. 4, s przeznaczane na ochron przyrody.

Art. 14. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i, w drodze rozporz康zenia, rodzaje, typy i podtypy rezerwat闚 przyrody, kieruj帷 si potrzeb zapewnienia na obszarach cennych przyrodniczo, zr騜nicowanych pod wzgl璠em warto軼i przyrodniczych, ochrony rezerwatowej oraz wytypowania reprezentatywnej liczby rezerwat闚 przyrody ze wzgl璠u na dominuj帷y przedmiot ochrony i g堯wny typ ekosystemu.

Art. 15. 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania si:
  1)  budowy lub rozbudowy obiekt闚 budowlanych i urz康ze technicznych, z wyj徠kiem obiekt闚 i urz康ze s逝膨cych celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
  2)  rybactwa, z wyj徠kiem obszar闚 ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;
  3)  chwytania lub zabijania dziko wyst瘼uj帷ych zwierz徠, zbierania lub niszczenia jaj, postaci m這docianych i form rozwojowych zwierz徠, umy郵nego p這szenia zwierz徠 kr璕owych, zbierania poro篡, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronie zwierz徠 oraz ich miejsc rozrodu;
  4)  polowania, z wyj徠kiem obszar闚 wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
  5)  pozyskiwania, niszczenia lub umy郵nego uszkadzania ro郵in oraz grzyb闚;
  6)  u篡tkowania, niszczenia, umy郵nego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiekt闚 przyrodniczych, obszar闚 oraz zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody;
  7)  zmiany stosunk闚 wodnych, regulacji rzek i potok闚, je瞠li zmiany te nie s逝膨 ochronie przyrody;
  8)  pozyskiwania ska, w tym torfu, oraz skamienia這軼i, w tym kopalnych szcz徠k闚 ro郵in i zwierz徠, minera堯w i bursztynu;
  9)  niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i u篡tkowania grunt闚;
  10) palenia ognisk i wyrob闚 tytoniowych oraz u篡wania 廝鏚e 鈍iat豉 o otwartym p這mieniu, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  11) prowadzenia dzia豉lno軼i wytw鏎czej, handlowej i rolniczej, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
  12) stosowania chemicznych i biologicznych 鈔odk闚 ochrony ro郵in i nawoz闚;
  13) zbioru dziko wyst瘼uj帷ych ro郵in i grzyb闚 oraz ich cz窷ci, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  14) amatorskiego po這wu ryb, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
  15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyj徠kiem szlak闚 i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  16) wprowadzania ps闚 na obszary obj皻e ochron 軼is陰 i czynn, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz ps闚 pasterskich wprowadzanych na obszary obj皻e ochron czynn, na kt鏎ych plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczaj wypas;
  17) wspinaczki, eksploracji jaski lub zbiornik闚 wodnych, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  18) ruchu pojazd闚 poza drogami publicznymi oraz poza drogami po這穎nymi na nieruchomo軼iach b璠帷ych w trwa造m zarz康zie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  19) umieszczania tablic, napis闚, og這sze reklamowych i innych znak闚 niezwi您anych z ochron przyrody, udost瘼nianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacj ekologiczn, z wyj徠kiem znak闚 drogowych i innych znak闚 zwi您anych z ochron bezpiecze雟twa i porz康ku powszechnego;
  20) zak堯cania ciszy;
  21) u篡wania 這dzi motorowych i innego sprz皻u motorowego, uprawiania sport闚 wodnych i motorowych, p造wania i 瞠glowania, z wyj徠kiem akwen闚 lub szlak闚 wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta販aj帷ych rze嬌 terenu;
  23) biwakowania, z wyj徠kiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznaj帷y obszar za rezerwat przyrody;
  24) prowadzenia bada naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznaj帷ego obszar za rezerwat przyrody;
  25) wprowadzania gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚, bez zgody ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska;
  26) wprowadzania organizm闚 genetycznie zmodyfikowanych;
  27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznaj帷ego obszar za rezerwat przyrody.
2. Zakazy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nie dotycz:
  1)  wykonywania zada wynikaj帷ych z planu ochrony lub zada ochronnych;
  2)  likwidacji nag造ch zagro瞠 oraz wykonywania czynno軼i nieuj皻ych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgod organu ustanawiaj帷ego plan ochrony lub zadania ochronne;
  3)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia豉 zwi您anych z bezpiecze雟twem powszechnym;
  4)  wykonywania zada z zakresu obronno軼i kraju w przypadku zagro瞠nia bezpiecze雟twa pa雟twa;
  5)  obszar闚 obj皻ych ochron krajobrazow w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa w豉sno軼i, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska mo瞠 zezwoli na odst瘼stwa od zakaz闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, je瞠li jest to uzasadnione potrzeb ochrony przyrody, wykonywaniem bada naukowych, celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi i sportowymi, celami kultu religijnego lub realizacj inwestycji liniowych celu publicznego w przypadku braku rozwi您a alternatywnych, pod warunkiem przeprowadzenia przez inwestora dzia豉 kompensuj帷ych utrat warto軼i przyrodniczych danego obszaru.

Art. 16. 1. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze wzgl璠u na warto軼i przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych warto軼i w warunkach zr闚nowa穎nego rozwoju.
2. Na obszarach granicz帷ych z parkiem krajobrazowym mo瞠 by wyznaczona otulina.
3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powi瘯szenie jego obszaru nast瘼uje w drodze rozporz康zenia wojewody, kt鏎e okre郵a jego nazw, obszar, przebieg granicy i otulin, je瞠li zosta豉 wyznaczona, szczeg鏊ne cele ochrony oraz zakazy w豉軼iwe dla danego parku krajobrazowego lub jego cz窷ci wybrane spo鈔鏚 zakaz闚, o kt鏎ych mowa w art. 17 ust. 1, wynikaj帷e z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego nast瘼uje w drodze rozporz康zenia wojewody, po uzgodnieniu z w豉軼iwymi miejscowo radami gmin, z powodu bezpowrotnej utraty warto軼i przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walor闚 krajobrazowych na obszarach projektowanych do wy陰czenia spod ochrony.
4. Projekt rozporz康zenia w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z w豉軼iw miejscowo rad gminy.
5. Statut parku krajobrazowego lub zespo逝 park闚 krajobrazowych okre郵aj帷y struktur organizacyjn parku lub zespo逝 park闚 nadaje wojewoda, w drodze zarz康zenia.
6. Grunty rolne i le郾e oraz inne nieruchomo軼i znajduj帷e si w granicach parku krajobrazowego pozostawia si w gospodarczym wykorzystaniu.
7. Projekty studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, plan闚 zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw oraz plan闚 zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej w cz窷ci dotycz帷ej parku krajobrazowego i jego otuliny wymagaj uzgodnienia z w豉軼iwym miejscowo wojewod.

Art. 17. 1. W parku krajobrazowym mog by wprowadzone nast瘼uj帷e zakazy:
  1)  realizacji przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 鈔odowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p騧n. zm.5));
  2)  umy郵nego zabijania dziko wyst瘼uj帷ych zwierz徠, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z這穎nej ikry, z wyj徠kiem amatorskiego po這wu ryb oraz wykonywania czynno軼i w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, le郾ej, rybackiej i 這wieckiej;
  3)  likwidowania i niszczenia zadrzewie 鈔鏚polnych, przydro積ych i nadwodnych, je瞠li nie wynikaj z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpiecze雟twa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remont闚 lub naprawy urz康ze wodnych;
  4)  pozyskiwania do cel闚 gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamienia這軼i, w tym kopalnych szcz徠k闚 ro郵in i zwierz徠, a tak瞠 minera堯w i bursztynu;
  5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta販aj帷ych rze嬌 terenu, z wyj徠kiem prac zwi您anych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budow, odbudow, utrzymaniem, remontem lub napraw urz康ze wodnych;
  6)  dokonywania zmian stosunk闚 wodnych, je瞠li zmiany te nie s逝膨 ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, le郾ej, wodnej lub rybackiej;
  7)  budowania nowych obiekt闚 budowlanych w pasie szeroko軼i 100 m od linii brzeg闚 rzek, jezior i innych zbiornik闚 wodnych, z wyj徠kiem obiekt闚 s逝膨cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
  8)  lokalizowania obiekt闚 budowlanych w pasie szeroko軼i 200 m od kraw璠zi brzeg闚 klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego;
  9)  likwidowania, zasypywania i przekszta販ania zbiornik闚 wodnych, starorzeczy oraz obszar闚 wodno-b這tnych;
  10) wylewania gnojowicy, z wyj徠kiem nawo瞠nia w豉snych grunt闚 rolnych;
  11) prowadzenia chowu i hodowli zwierz徠 metod bez軼i馧kow;
  12) utrzymywania otwartych row闚 軼iekowych i zbiornik闚 軼iekowych;
  13) organizowania rajd闚 motorowych i samochodowych;
  14) u篡wania 這dzi motorowych i innego sprz皻u motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.
2. Zakazy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, nie dotycz:
  1)  wykonywania zada wynikaj帷ych z planu ochrony;
  2)  wykonywania zada na rzecz obronno軼i kraju i bezpiecze雟twa pa雟twa;
  3)  prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia豉 zwi您anych z bezpiecze雟twem powszechnym;
  4)  realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), zwanej dalej "inwestycj celu publicznego".
3. Zakaz, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy realizacji przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko, dla kt鏎ych sporz康zenie raportu o oddzia造waniu na 鈔odowisko nie jest obowi您kowe i przeprowadzona procedura oceny oddzia造wania na 鈔odowisko wykaza豉 brak niekorzystnego wp造wu na przyrod parku krajobrazowego.
4. Zakaz, o kt鏎ym mowa w ust. 1 pkt 14, nie dotyczy statk闚 jednostek ratowniczych, jednostek organizacyjnych w豉軼iciela w鏚 lub urz康ze wodnych zlokalizowanych na wodach, inspektor闚 瞠glugi 鈔鏚l康owej, Pa雟twowej i Spo貫cznej Stra篡 Rybackiej, prom闚 w ci庵u dr鏬 publicznych, prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej oraz wykonywania zada z zakresu ochrony przyrody przez S逝瘺 Parku Krajobrazowego.

Art. 18. 1. Dla park闚 narodowych, rezerwat闚 przyrody i park闚 krajobrazowych sporz康za si i realizuje plan ochrony.
2. Plan ochrony, o kt鏎ym mowa w ust. 1, ustanawia si w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, uznania obszaru za rezerwat przyrody albo utworzenia parku krajobrazowego.

Art. 19. 1. Projekt planu ochrony sporz康za dla:
  1)  parku narodowego - dyrektor parku narodowego;
  2)  rezerwatu przyrody - organ, kt鏎y uzna dany obszar za rezerwat przyrody lub po uzgodnieniu z tym organem - zarz康zaj帷y rezerwatem albo sprawuj帷y nadz鏎 nad rezerwatem;
  3)  parku krajobrazowego - dyrektor parku krajobrazowego lub dyrektor zespo逝 park闚 krajobrazowych.
2. Projekt planu ochrony, o kt鏎ym mowa w ust. 1, wymaga:
  1)  zaopiniowania przez w豉軼iwe miejscowo rady gmin, z zastrze瞠niem pkt. 2;
  2)  uzgodnienia z w豉軼iwymi miejscowo radami gmin ustale dotycz帷ych infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu u篡tkowania grunt闚, eliminacji lub ograniczania zagro瞠 zewn皻rznych oraz ustale do studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomo軼i nieb璠帷ych w豉sno軼i Skarbu Pa雟twa.
3. Przepisy ust. 2 stosuje si odpowiednio w przypadku dokonywania zmiany planu ochrony.
4. Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody wymaga uzgodnienia z ministrem w豉軼iwym do spraw 鈔odowiska.
5. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska ustanawia, w drodze rozporz康zenia, plan ochrony dla parku narodowego w terminie 6 miesi璚y od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, je瞠li projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody, uwzgl璠niaj帷 konieczno嗆 dostosowania dzia豉 ochronnych do cel闚 ochrony parku narodowego. Plan ochrony mo瞠 by zmieniony, je瞠li wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
6. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporz康zenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego w terminie 6 miesi璚y od dnia otrzymania projektu planu lub odmawia jego ustanowienia, je瞠li projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony mo瞠 by zmieniony, je瞠li wynika to z potrzeb ochrony przyrody.
7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody po這穎nego na terenie kilku wojew鏚ztw ustanawia wojewoda, na kt鏎ego terenie znajduje si najwi瘯sza powierzchnia tego rezerwatu, w porozumieniu z pozosta造mi wojewodami.
8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego po這穎nego na terenie kilku wojew鏚ztw ustanawia wojewoda w豉軼iwy ze wzgl璠u na siedzib dyrekcji parku, w porozumieniu z pozosta造mi wojewodami.

Art. 20. 1. Plan ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego sporz康za si na okres 20 lat, z uwzgl璠nieniem:
  1)  charakterystyki i oceny stanu przyrody;
  2)  identyfikacji i oceny istniej帷ych oraz potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych;
  3)  charakterystyki i oceny uwarunkowa spo貫cznych i gospodarczych;
  4)  analizy skuteczno軼i dotychczasowych sposob闚 ochrony;
  5)  charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.
2. Prace przy sporz康zaniu plan闚 ochrony, o kt鏎ych mowa w ust. 1, polegaj na:
  1)  ocenie stanu zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody, walor闚 krajobrazowych, warto軼i kulturowych oraz istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych, kt鏎a mo瞠 by wykonana w formie szczeg馧owych opis闚;
  2)  opracowaniu koncepcji ochrony zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody oraz warto軼i kulturowych, a tak瞠 eliminacji lub ograniczania istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych;
  3)  wskazaniu zada ochronnych, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji.
3. Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
  1)  cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i spo貫cznych uwarunkowa ich realizacji;
  2)  identyfikacj oraz okre郵enie sposob闚 eliminacji lub ograniczania istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych oraz ich skutk闚;
  3)  wskazanie obszar闚 ochrony 軼is貫j, czynnej i krajobrazowej;
  4)  okre郵enie dzia豉 ochronnych na obszarach ochrony 軼is貫j, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych dzia豉;
  5)  wskazanie obszar闚 i miejsc udost瘼nianych dla cel闚 naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego po這wu ryb i rybactwa oraz okre郵enie sposob闚 ich udost瘼niania;
  6)  wskazanie miejsc, w kt鏎ych mo瞠 by prowadzona dzia豉lno嗆 wytw鏎cza, handlowa i rolnicza;
  7)  ustalenia do studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, plan闚 zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw oraz plan闚 zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej dotycz帷e eliminacji lub ograniczenia zagro瞠 zewn皻rznych.
4. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera:
  1)  cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, spo貫czne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji;
  2)  identyfikacj oraz okre郵enie sposob闚 eliminacji lub ograniczania istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych oraz ich skutk闚;
  3)  wskazanie obszar闚 realizacji dzia豉 ochronnych;
  4)  okre郵enie zakresu prac zwi您anych z ochron przyrody i kszta速owaniem krajobrazu;
  5)  wskazanie obszar闚 udost瘼nianych dla cel闚 naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego po這wu ryb i dla innych form gospodarowania oraz okre郵enie sposob闚 korzystania z tych obszar闚;
  6)  ustalenia do studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, plan闚 zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw oraz plan闚 zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej dotycz帷e eliminacji lub ograniczenia zagro瞠 zewn皻rznych.

Art. 21. Minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska okre郵i dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, w drodze rozporz康zenia:
  1)  tryb sporz康zania projektu planu ochrony,
  2)  zakres prac na potrzeby sporz康zenia projektu planu ochrony,
  3)  tryb dokonywania zmian w planie ochrony,
  4)  zakres i sposoby ochrony zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody
- kieruj帷 si potrzeb ochrony zasob闚, twor闚 i sk豉dnik闚 przyrody 篡wej i nieo篡wionej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych, z uwzgl璠nieniem mo磧iwo軼i technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz poziomu wiedzy i nauki w zakresie ochrony przyrody.

Art. 22. 1. Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, sprawuj帷y nadz鏎 sporz康za projekt zada ochronnych.
2. Zadania ochronne, o kt鏎ych mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarz康zenia:
  1)  minister w豉軼iwy do spraw 鈔odowiska - dla parku narodowego;
  2)  wojewoda, po zasi璕ni璚iu opinii ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska - dla rezerwatu przyrody.
3. Zadania ochronne, o kt鏎ych mowa w ust. 1, uwzgl璠niaj:
  1)  identyfikacj i ocen istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagro瞠 i ich skutk闚;
  2)  opis sposob闚 ochrony czynnej ekosystem闚, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczeg鏊nych zada;
  3)  opis sposob闚 czynnej ochrony gatunk闚 ro郵in, zwierz徠 lub grzyb闚;
  4)  wskazanie obszar闚 obj皻ych ochron 軼is陰, czynn oraz krajobrazow.
4. Zadania ochronne, o kt鏎ych mowa w ust. 1, mog by ustanawiane na rok lub r闚nocze郾ie na kolejne lata, nie d逝瞠j jednak ni na 5 lat.

Art. 23. 1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgl璠u na wyr騜niaj帷y si krajobraz o zr騜nicowanych ekosystemach, warto軼iowe ze wzgl璠u na mo磧iwo嗆 zaspokajania potrzeb zwi您anych z turystyk i wypoczynkiem lub pe軟ion funkcj korytarzy ekologicznych.
2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu nast瘼uje w drodze rozporz康zenia wojewody, kt鏎e okre郵a jego nazw, po這瞠nie, obszar, sprawuj帷ego nadz鏎, ustalenia dotycz帷e czynnej ochrony ekosystem闚 oraz zakazy w豉軼iwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego cz窷ci wybrane spo鈔鏚 zakaz闚 wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikaj帷e z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu nast瘼uje w drodze rozporz康zenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojew鏚zk rad ochrony przyrody oraz w豉軼iwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyr騜niaj帷ego si krajobrazu o zr騜nicowanych ekosystemach i mo磧iwo軼i zaspokajania potrzeb zwi您anych z turystyk i wypoczynkiem.
3. Projekt rozporz康zenia w sprawie wyznaczenia lub powi瘯szenia obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z w豉軼iw miejscowo rad gminy.
4. Je瞠li wojewoda nie wyznaczy obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten mo瞠 by wyznaczony przez rad gminy, w drodze uchwa造, kt鏎a okre郵a jego nazw, po這瞠nie, obszar, sprawuj帷ego nadz鏎, ustalenia dotycz帷e czynnej ochrony ekosystem闚 oraz zakazy w豉軼iwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego cz窷ci wybrane spo鈔鏚 zakaz闚 wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikaj帷e z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu nast瘼uje w drodze uchwa造 rady gminy.
5. Projekty studi闚 uwarunkowa i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych plan闚 zagospodarowania przestrzennego, plan闚 zagospodarowania przestrzennego wojew鏚ztw i plan闚 zagospodarowania przestrzennego morskich w鏚 wewn皻rznych, morza terytorialnego i wy陰cznej strefy ekonomicznej, w cz窷ci dotycz帷ej obszaru chronionego krajobrazu, wymagaj uzgodnienia z w豉軼iwym wojewod.

Art. 24. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu mog by wprowadzone nast瘼uj帷e zakazy:
  1)  zabijania dziko wyst瘼uj帷ych zwierz徠, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i miejsc rozrodu oraz tarlisk, z這穎nej ikry, z wyj徠kiem amatorskiego po這wu ryb oraz wykonywania czynno軼i zwi您anych z racjonaln gospodark roln, le郾, ryback i 這wieck;
  2)  realizacji przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 鈔odowiska;
  3)  likwidowania i niszczenia zadrzewie 鈔鏚polnych, przydro積ych i nadwodnych, je瞠li nie wynikaj one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpiecze雟twa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remont闚 lub naprawy urz康ze wodnych;
  4)  wydobywania do cel闚 gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamienia這軼i, w tym kopalnych szcz徠k闚 ro郵in i zwierz徠, a tak瞠 minera堯w i bursztynu;
  5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta販aj帷ych rze嬌 terenu, z wyj徠kiem prac zwi您anych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow, odbudow, napraw lub remontem urz康ze wodnych;
  6)  dokonywania zmian stosunk闚 wodnych, je瞠li s逝膨 innym celom ni ochrona przyrody lub zr闚nowa穎ne wykorzystanie u篡tk闚 rolnych i le郾ych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
  7)  likwidowania naturalnych zbiornik闚 wodnych, starorzeczy i obszar闚 wodno-b這tnych;
  8)  lokalizowania obiekt闚 budowlanych w pasie szeroko軼i 100 m od linii brzeg闚 rzek, jezior i innych zbiornik闚 wodnych, z wyj徠kiem urz康ze wodnych oraz obiekt闚 s逝膨cych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le郾ej lub rybackiej;
  9)  lokalizowania obiekt闚 budowlanych w pasie szeroko軼i 200 m od linii brzeg闚 klifowych oraz w
 
O nas kontakt Kontakt reklama Polityka prywatno軼i Reklama strona g堯wna Strona g堯wna
Copyright © 2002 - 2020 knieja.pl.